Domov     O nas     Kontakt

26. Oktober 2011 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US: U-I-295/07-8) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/02) objavljamo:

 POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST
ZA IZVEDBO PREDČASNIH VOLITEV V DRŽAVNI ZBOR, KI BODO DNE 4.12.2011

a)    Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilne kampanje in se nahajajo:

-      v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj
-      v vaški skupnosti Vas-Fara, med naselji Vas in Fara
-      v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Dren
-      v vaški skupnosti Banjaloka, v naselju Banja loka

Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju oz. ostalim sodelujočim na volitvah, v vsaki vaški skupnosti, prostor za en plakat do velikosti B1 format.

b)   Plakatna mesta proti plačilu:

Občina Kostel proti ustreznem plačilu komunalne takse in opravljenih storitev zagotavlja plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih in plačljivih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, po pravilih in ceniku za te storitve, na osnovi pisne vloge organizatorja volilne kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Vse informacije dobite na Občini Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, na tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00 in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje volilne kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in plačilom denarne kazni.


Valentin Južnič

župan Občine Kostel

 

Številka: 354-17/2011-7
Datum:  26.10.2011