Domov     O nas     Kontakt

9. November 2011 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc.št. 2546/1, k.o. 1610 Vrh z investitorjem 

TELEKOM SLOVENIJE d.d.
Cigaletova ulica 15
1000 Ljubljana

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedeni nepremičnini za potrebe izgradnje telekomunikacijskega omrežja.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Valentin Južnič
župan Občine Kostel