Domov     O nas     Kontakt

13. Julij 2011 


KODEKS ETIKE JAVNIH USLUŽBENCEV


Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007 -uradno prečiščeno besedilo in 65/2008) v tretjem odstavku 174. člena Uradniški svet pooblašča, da v sodelovanju z reprezentativnimi sindikati v organu in strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti sprejme kodeks etike javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Kodeks).


Uradniški svet je v ta namen že v letu 2009 imenoval posebno delovno skupino, ki je pripravila  izhodišča oz. osnutek Kodeksa, na 12. dopisni seji Uradniškega sveta pa je bil sprejet tudi sklep,  da je predmetni osnutek pripravljen do te mere, da je po oceni članov Uradniškega sveta zrel  za usklajevanje s sindikati in združenji. Osnutek Kodeksa je bil tako poslan v presojo in predloge  za izboljšave vsem reprezentativnim sindikatom in strokovnim združenjem javnih uslužbencev  v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, pa tudi Komisiji za preprečevanje korupcije. Podane pripombe so bile skrbno preučene in usklajevane tudi na dveh posvetih pomladi 2011.


Osnovna izhodišča Uradniškega sveta pri pripravi osnutka so temeljila na primerjalni analizi obstoječih kodeksov pri nas in v tujini. Glavna usmeritev pri pripravi Kodeksa je bila njegova  utemeljitev na vrednotah javnih uslužbencev in javne uprave. Sprejet Kodeks izhaja iz tradicije  in vrednot delovanja javne uprave, ki mora delovati zakonito in v javno dobro.


Kodeks ne predstavlja seznama pravil (norm), ampak je oblikovan kot skupek vodil, osnovnih  smernic in minimalnih standardov, ki naj bi jih javni uslužbenci upoštevali pri svojem delu.  Temelji na vzajemnem spoštovanju javnih uslužbencev, tako do sodelavcev, kot tudi do  notranjih oz. zunanjih strank. Namen Kodeksa je, da se javnim uslužbencem predstavijo vodila  delovanja, ki jih je možno razumeti v najširšem smislu ob predpostavki spoštovanja zakonskih  načel ter splošnih pisanih ali nepisanih etičnih standardov. Kodeks vsebuje splošno veljavna načela etičnega ravnanja javnih uslužbencev, ki so jim v pomoč in oporo v vseh aktivnostih  njihovega delovanja. Po ZJU kršitev Kodeksa pomeni tudi lažjo disciplinsko kršitev.


Stališče Uradniškega sveta glede veljavnega splošnega Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev  (Uradni list RS, št. 8/2001), ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije: Menimo, da Kodeks, ki  ga je Uradniški svet dolžan sprejel v sodelovanju z reprezentativni sindikati v organu in  strokovnimi združenji javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti v  skladu s tretjim odstavkom 174. člena ZJU, ni v neposrednem razmerju z omenjenim Kodeksom  Vlade RS, poleg tega pa niti Uradniški svet niti navedeni sindikati oz. strokovna združenja ne  morejo poseči v akt, ki ga je izdal drug organ. Sprejet Kodeks prav tako ne razveljavlja ali kako  drugače posega v druge, že obstoječe kodekse (npr. v Policiji), saj je splošnega značaja po  vsebini, po dometu pa krovne narave, saj gre za Kodeks etike javnih uslužbencev, zaposlenih v  celotni državni upravi in upravah lokalnih skupnosti, ki ni sprejet od zgoraj navzdol, temveč prek zastopnikov samih javnih uslužbencev.