Domov     O nas     Kontakt

6. Junij 2012 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št. 1111/1, 2758/36 in  2758/42, k.o. 1613 Kuželj z investitorjem

ELEKTRO LJUBLJANA d.d.
Slovenska cesta 58
1516 Ljubljana

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedenih nepremičninah za potrebe izgradnje srednjenapetostnega kablovoda.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Valentin Južnič
župan Občine Kostel