Domov     O nas     Kontakt

15. Oktober 2012 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA

Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje programov na področju turizma na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel 02/03), Odloka spremembi Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Kostel 03/12) in Finančnega načrta Zavoda za kulturo in turizem Kostel za leto 2012, Zavod za kulturo in turizem Kostel po sklepu župana Občine Kostel, z dne 05.10.2012, objavlja  

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma na območju občine Kostel za leto 2012

I. Naročnik javnega razpisa

Zavod za kulturo in turizem Kostel, Vas 4, 1336 Kostel (V nadaljnjem besedilu: Zavod).

II. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju turizma na območju občine Kostel iz sredstev, ki jih Občina Kostel iz Proračuna Občine Kostel v letu 2012 zagotavlja Zavodu, v vrednosti 2.500 EUR, na naslednjih področjih:

  • delovanje in aktivnosti turističnih in drugih društev v letu 2012,
  • projekti na področju turizma v letu 2012.

 
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu oziroma upravičenost do prijave.

Pravico do sofinanciranja programov na področju turizma imajo nosilci in izvajalci turističnih dejavnosti (društva, javni zavodi, pravne in fizične osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:      

  • da imajo sedež v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
  • da so registrirani za opravljanje programov na področju turizma oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
  • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
  • društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,

Podrobnejša razlaga pogojev za sodelovanje na razpisu, upravičenost do prijave ter merila za vrednotenje vlog so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

IV. Obdobje za porabo sredstev

Obdobje sofinanciranja je proračunsko obdobje 2012.

V. Način prijave in razpisni rok

Popolno vlogo, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora predlagatelj posredovati skupaj z vsemi dokazili na naslov: Zavod za kulturo in turizem, Vas 4, 1336 Kostel in to najkasneje do 05. novembra 2012. Vloga mora dostavljena v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj - razpis TURIZEM 2012«, in polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo vrnjene pošiljateljem.

VI. Postopek odpiranja in izbora vlog

Komisija, ki bo vodila celoten postopek razpisa, bo vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo ustrezno opremljene, bo komisija izločila. Komisija bo v 3 dneh od odpiranja vlog pozvala tiste predlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v 8 dneh dopolnijo. Vloge, ki ne bodo skladne s predmetom javnega razpisa in nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v postavljenem roku ne bo dopolnil, bo komisija zavrgla. Popolne vloge bo komisija ocenila, pri čemer bodo imeli prednost pri izbiri za dodelitev sredstev predlagatelji, katerih projekti bodo dobili višjo oceno na podlagi postavljenih meril.

VII. Obveščanje o izboru

Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju vlog.

VIII. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo v prostorih Zavoda, v Stari šoli TRIS, Vas 4, 1336 Kostel, od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro ter na spletni strani www.kostel.si.

IX. Kontaktna oseba: Tina Južnič, 01/8948070 ali 051 386 682, tina.juznic@kostel.si

X. Informativne ure

Zavod bo organiziral informativne ure, ki bodo v Stari šoli TRIS, Vas 4, 1336 Kostel, kjer bodo lahko zainteresirani dobili dodatne informacije v zvezi z vsebino razpisa in pomoč pri izpolnjevanju obrazcev razpisne dokumentacije.

Informativne ure bodo potekale v torek, 23. oktobra 2012, od 10. do 14. ure in od 17. do 18. ure.

Zaradi lažje organizacije je zaželena predhodna najava v tajništvu Zavoda, na telefon 01/ 8948-070!

Številka: 620-1/2012
Datum: 11.10.2012

                                                                                                          Tina Južnič v.d. dir.
                                                                                             
Zavoda za kulturo in turizem Kostel