Domov     O nas     Kontakt

8. Maj 2013 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE - ODKUP LESA LIPOVEC 2013

Številka: 430-10/2013-2
Datum: 30.4.2013

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 
Vabimo vas, da nam podate ponudbo za odkup  447,00 m³  izbranega in označenega drevja, iglavcev, in 21 m³ listavcev v skladu z odločbo o odobritvami poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije na parc.št. 2433/11, 2455/2 in 2379, vse k.o. 1607 Suhor, ki je v prilogi. Količina drevja za odkup je okvirna in bo lahko naknadno spremenjena.  Odkup bo sproveden najkasneje do 31.12.2013.

 1. Vsi stroški v zvezi z izvedbo sečnje in spravila, vzpostavitev gozdnega reda ter ostalih gozdnih del bremenijo kupca.
 2. Prevzem celotne količine posekanega lesa se vrši na osnovi dejanskih količin in primopredajega zapisnika, ki bo podpisan s strani pooblaščene osebe Občine Kostel  (naročnika)  ter s strani predstavnika kupca.
 3. Prodaja se izvede na osnovi podpisane pogodbe in prevzemnega zapisnika.
 4. Pisna ponudba mora biti izpolnjena na naslednji način:
 • predračun izpolnite tako, da vpišete ceno blaga na m³,
 • cena na  m³  mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate,
 • v ceni ni zajet DDV po predpisani stopnji 20%, ki ga je ponudnik dolžan plačati na ponujeno ceno storitev,
 • ponudba mora biti veljaven najmanj 120 dni oz. do dokončno opravljene storitve predmetnega naročila.

 

Ponudnik mora k izpolnjenima prilogama za ugotavljanje sposobnosti  priložiti tudi naslednje izjave:

 • pisno zagotovilo, da bo sečnjo in spravilo izbranega drevja izvedel najpozneje do 31.12.2013,
 • pisno izjavo, da bo sečnjo in spravilo lesa izvedel v skladu z zgoraj navedenima odločbama Zavoda za gozdove Slovenije o odobritvi poseka izbranih dreves in navodili revirnega gozdarja Zavoda za gozdove Slovenije,
 • izjavo, da se strinja z dogovorom o pogodbeni kazni, v kolikor se sečnja in spravilo lesa ne bosta izvedla najkasneje do 31.12.2013,
 • izjavo, da je osnovno, poklicno, ekonomsko ter tehnično/kadrovsko sposoben sam ali s podizvajalcem izvesti sečnjo in spravilo gozdnih sortimentov (skladno z 42., 43., 44. in 45. členom Zakona o javnem naročanju).

 

Izjave o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da ustrezno obkrožite, izpolnite, žigosate in podpišete obrazec v prilogi.

 
Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo  ponudil najugodnejše cene po ceniku, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila in izjave obrazec (OBR-4). Rok plačila znaša 30 dni  po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga oziroma opravljeni storitvi in izstavitvi fakture.
Pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo po pošti na naslov: Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel.
Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti najkasneje do 17.5.2013 do 12. ure na vložišču Občine Kostel, Fara 30, 1336 Kostel. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj - ponudba za odkup lesa Lipovec 2013«.
Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na kontaktno osebo.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Aleš Marolt.
e- mail: obcina@kostel.si
telefon: 01/8948006

Prosimo, da podate ponudbo.

Valentin Južnič
župan
Občine Kostel