Domov     O nas     Kontakt

7. Oktober 2013 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc.št. 2540/6, k.o. 1612 Pirče z investitorjem 

ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58,
1000 Ljubljana, 

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedeni nepremičnini za potrebe izgradnje elektroenergetskega infrastrukturnega objekta - Kabelska transformatorsa postaja v pločevinastem ohišju TEN 6/2 (v skladu s projektom Novogradnja TP/K PIK Kostel z 20 kV priključnim kablovodom – PGD št. 1016/2013).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 Valentin Južnič
župan Občine Kostel