Domov     O nas     Kontakt

4. Oktober 2013 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 86/2010 in 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc.št. 2549/1, k.o. 1610 Vrh z investitorjema

Osmak Darko
Željne 63A, 1330 Kočevje

in

Osmak Darja
Željne 63A, 1330 Kočevje

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedeni nepremičnini za potrebe izgradnje dostopne poti.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 Valentin Južnič
župan Občine Kostel