Domov     O nas     Kontakt

17. Februar 2014 

JAVNO NAROČILO - PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5: ZJN-2), Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je izgradnja objekta PODJETNIŠKI INKUBATOR KOSTEL 1. FAZA.

Projekt predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta in gradnjo trgovsko poslovnih prostorov ter ureditev zunanje okolice (parkirišč).

Dela zajemajo gradbena-obrtniška dela, električne in strojne inštalacije ter zunanjo ureditev okolice in pomožna dela. Obseg dela je razviden iz priloženih popisov, tlorisov, shem, kot izhajajo iz prilog k javnemu razpisu ter tehničnih zahtev in poročil, opredeljenih v Navodilih ponudnikom. Ogled PZI dokumentacije je mogoča na sedežu občine, ob predhodnem dogovoru.

Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 1.480.000,00 EUR brez DDV.

Izdelana je projektna dokumentacija: PGD – Podjetniški inkubator Kostel 1.faza, PBO Miran Osterman s.p., Kočevje, št.  2012/21, december 2012.

Za izvedbo projekta je pridobljeno pravnomočno Gradbeno dovoljenje št. 350-190/2013/8, MOP-UE0054-P2, z dne 24.12.2012.

Fotografije sedanjega stanja:

Načrt lokacije bodočega stanja:


Lokacija zemljišča, namenjenega za podjetniški inkubator, zajema naslednje parcele, v velikosti 10.014 m2:

 • 2498/4 k.o.1613-Kuželj (ID 1925405),
 • 2498/1 k.o.1613-Kuželj (ID 4710523),
 • 2472/8 k.o.1613-Kuželj (ID 1631911),
 • 2472/9 k.o.1613-Kuželj (ID 929046),
 • 2501/2 k.o.1613-Kuželj (ID 1097230),
 • 2498/2 k.o.1613-Kuželj (ID 1704700),
 • 2501/4 k.o.1613-Kuželj (ID 4823858),
 • 2503/2 k.o.1613-Kuželj (ID 289557),
 • 2498/3 k.o.1613-Kuželj (ID 4361164),
 • 2503/7 k.o.1613-Kuželj (ID 4207087),
 • 2472/7 k.o.1613-Kuželj (ID 4865210),
 • 2501/6 k.o.1613-Kuželj (ID 1631912),
 • 2503/8 k.o.1613-Kuželj (ID 4728501),
 • 2505/2 k.o.1613-Kuželj (ID 344081),
 • 2472/1 k.o.1613-Kuželj (ID 2104235),
 • 2503/1 k.o.1613-Kuželj (ID 918458),
 • 2503/9 k.o.1613-Kuželj (ID 1841495),
 • 2501/5 k.o.1613-Kuželj (ID 163322),
 • 2472/6 k.o.1613-Kuželj (ID 3648736),
 • 2505/1 k.o.1613-Kuželj (ID 1086716),
 • 2503/6 k.o.1613-Kuželj (ID 792334).

 

Namen izvedbe investicije je odpraviti stanje, ki ne omogoča pospeševanja razvoja podjetništva zaradi pomanjkanja podporne infrastrukture.

Javno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe po določilu 38. člena ZJN-2 niso dopustne.

Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb 

Ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika:

Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel   

Ponudbe so lahko oddajo tudi osebno v vložišču na naslovu, Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel , vsak delovni dan med  9.00 in 12.00 uro, do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). 

Rok za oddajo ponudbe je 10.3.2014 ob 10:00 uri.

Javno odpiranje ponudb bo 10.3.2014. 2014 ob 12.00 uri v prostorih naročnika.

O javnem odpiranju ponudb bo naročnik sestavil zapisnik. Predstavniki ponudnikov naj imajo s seboj pooblastila za zastopanje na odpiranju.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni razvojni programi ter javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.