Domov     O nas     Kontakt

25. Februar 2014 

POZIV ZA PRIJAVO ŠKODE ZARADI POSLEDIC POPLAV, VISOKEGA SNEGA IN ŽLEDA

Občina Kostel obvešča, da lahko oškodovanci, na podlagi izdanega sklepa Ministrstva za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 27. februarjem 2014, prijavijo neposredno škodo na stvareh, stavbah oz. infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih.

Občina Kostel zbira obrazce, ki jih posredujejo oškodovanci in ocenjuje škodo na poškodovanih kmetijskih zemljiščih (obrazec 1), na delno poškodovanih stavbah (obrazec 4) in na poškodovani gradbeno-inženirski infrastrukturi (obrazec 5).

Obrazci za prijavo škode in poziv so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Kostel in na spletni strani občine www.kostel.si. Škodo lahko prijavijo le na predpisanih obrazcih. Obvezen je podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu (2x).

Obrazec 1             ocena škode na kmetijskih zemljiščih, povzročene po naravni nesreči 
(
obrazec se uporablja tudi za škodo v gozdovih!)
Obrazec 4 -
ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravi nesreči,
Obrazec 5  -
ocena škode na gradbenih inženirskih objektih (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), povzročene po naravni nesreči.

 

ROK ZA SPREJEM VLOG: 

Vloge se bodo zbirale do srede, 12.3.2014, v sprejemni pisarni občine do 14.00 ure. Pravočasno oddane vloge bodo tudi vloge tega dne oddane priporočeno po pošti na naslov: Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel s pripisom PRIJAVA ŠKODE - ŽLED.

Škodo v gozdovih bo ocenjeval Zavod za gozdove Slovenije. Podrobnejše informacije o ocenjevanju škode v gozdovih lahko dobite pri svojem revirnem gozdarju pri Zavodu za gozdove Slovenije, Območni enoti Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje oziroma na Krajevni enoti Kočevska reka, Kočevska Reka 40, Kočevska Reka.

Oškodovanci prijavijo škodo v gozdovih na obrazcu 1, ki ga do roka za sprejem vlog dostavijo na Občino Kostel.

Lastnik gozda oz. oškodovanec opravi priglasitev škode v gozdu na Obrazcu 1. Lastnik oz. oškodovanec mora nujno izpolniti podatek o katastrski občini in številki parcele/številkah parcel ter se podpisati (2X). Lastnik oz. oškodovanec ne izpolni podatkov o vrednosti parcele, njeni površini in deležu poškodovanosti – podatki bodo pripisani iz baz podatkov Geodetke uprave RS (površina  parcele in njena vrednost) in Zavoda za gozdove Slovenije RS (poškodovanost). Oškodovanci oddajo prej navedeni obrazec na občino, ne na Zavod za gozdove Slovenije. Občine podatkov iz obrazca ne bodo posebej vnašale v aplikacijo za ocenjevanje škode AJDA, temveč bo pripet podatkom, ki se bodo avtomatsko izpisali. Rok za oddajo obrazcev na pristojno občino je 12. marec 2014.

 

Izvleček iz navodil Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije za ocenjevanje škode:

  • Vsi obrazci, ki jih oddajo oškodovanci, morajo biti podpisani s strani oškodovanca in članov občinske komisije, ki je škodo ocenila v skladu z Uredbo o metodologiji za ocenjevanje škode ter imajo žig občine.
  • Vsak objekt (stanovanjski, gospodarski,…) se oceni ločeno in popiše na obrazcu 4 (delna škoda na stavbi).
  • Škodo na lokalni infrastrukturi ocenjujejo občinske komisije na obrazcu 5.
  • Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije z dne 24.2.2014, se škoda v travniških sadovnjakih ne ocenjuje, saj ni jamstva, da bi bili oškodovanci deležni državne pomoči iz tega naslova.
  • Na podlagi 22. člena Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode, škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije. ZGS je ocenil, da gozdne vlake ni smiselno oceniti saj jih bodo pri popisu upoštevali pri oceni škode v gozdovih, ker gre za podrto drevje. Zaradi velike razsežnosti pojava in relativno kratkega roka za oceno (14. marec 2014) je ocena poškodovanosti oz. škode v gozdovih možna samo na ravni oddelkov oz.odsekov. Zavod za gozdove Slovenije bo sporočil podatke o poškodovanosti po oddelkih/odsekih, le –ti se bodo v aplikaciji za ocenjevanje škode - AJDA pripisali naraven posamezne parcele znotraj oddelka/odseka in sicer po večinskem principu. Posebnega vnosa poškodovanosti gozdov po parcelah torej ne bo. Oceno bo naredil Zavod za gozdove. Ravno tako bo Zavod za gozdove ocenil škodo na gozdnih cestah, nato pa se bodo podatki o ocenah škod prenesli direktno v aplikacijo AJDA.
  • Škodo na kulturni dediščini – park ocenjujejo komisije Zavoda za varstvo kulturne dediščin v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije.
  • Škodo na vodotokih (obrazec 5) ocenjuje Agencija RS za okolje ki bo ocenjeno škodo vnesla v aplikacijo AJDA.
  • Škodo na državnih cestah, elektro, železnica (obrazec 5) ocenjuje Ministrstvo za infrastrukturo in prostor oziroma pristojni izvajalci.
  • Škodo v gospodarstvu (obrazec 7 in 8) ocenjuje Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.