Domov     O nas     Kontakt

21. Marec 2014 

OBJAVA NAMERE O ODDAJI PROSTOROV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Pravna podlaga za sklenitev neposredne pogodbe 29. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Predmet oddaje v najem: neprofitno stanovanje – 1. nadstropje  v stavbi s hišno št. Potok 21, 1336 Kostel, za opravljanje stanovanjske dejavnosti.

Pogodba o oddaji in najemu poslovnega prostora bo sklenjena za obdobje 5 let z najemnikom:  Arko Miha, Krkovo nad Faro 5, 1336 Kostel.

Letna najemnina: 900,00 EUR.

V primeru, da se v roku 15 dni od objave namere o sklenitvi neposredne pogodbe javi še kakšen interesent, ki odda ponudbo za zadevni prostor in tudi položi varščino v višini dveh mesečnih najemnin, obračunanih glede na dejavnosti, to je 150,00 EUR se namera o sklenitvi neposredne pogodbe prekliče in se izvede javni razpis. Najemna pogodba se sklene z najboljšim ponudnikom.

 

Aleš Marolt 
tajnik