Domov     O nas     Kontakt

2. Junij 2014 

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

Občinski volilni komisiji, ki jo je s sklepom št. 041-1/2010-1 z dne 6 .7. 2010 imenoval občinski svet Občine Kostel, v mesecu juliju 2014 poteče štiriletni mandat.

Skladno z določbo 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB3, 45/2008    in 83/2012) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih stran, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Glede na navedeno nam lahko posredujete predloge kandidatov za člane občinske volilne komisije in njihove namestnike, in sicer najkasneje do petka 13. 06. 2014 na naslov Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, po faksu na št. 01 894 80 07 ali na e-naslov: obcina@kostel.si s pripisom »za člane OVK«. Komisija za volitve, imenovanje in mandatna vprašanja bo nato pripravila predlog za imenovanje in ga uvrstila na dnevni red naslednje redne seje občinskega sveta.

Pisni predlogi za kandidate naj obsegajo naslednje podatke:

- naziv predlagatelja, 
- ime in priimek kandidata,
- datum rojstva, 
- naslov stalnega prebivališča, 
- poklic, 
- delo, ki ga opravlja, 
- soglasje kandidata, da pristaja na kandidaturo. 


S spoštovanjem,

Franc Vršnik l.r.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Kostel