Domov     O nas     Kontakt

Župan

Ivan Črnkovič, župan Občine Kostel 
 

Kontakt:
tel:         01 894 80 06 (tajništvo)
gsm:       041 614 696
e naslov: ivan.crnkovic@kostel.si 


 

Naloge župana:

 • predstavlja in zastopa občino,
 • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
 • izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
 • skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja,
 • skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
 • predlaga občinskemu svetu ustanovitev organov občinske uprave, določitev njihovega delovnega področja in notranje organizacije,določi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi,
 • odloča o imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi ter pooblašča tajnika občine za te naloge,
 • imenuje in razrešuje tajnika občine, predstojnike organov občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
 • opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta statut.

 

Za podžupana Občine Kostel je bil imenovan Miran Briški

Naloge podžupana:
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti. Podžupan v primeru predčasnega prenehanja mandata župana začasno opravlja funkcijo župana.