Domov     O nas     Kontakt

8. Avgust 2014 


UGOTOVITVENA ODLOČBA - GRAJENO JAVNO DOBRO LOKALNEGA POMENA


Občina Kostel z javnim naznanilom na spletni strani Občine Kostel izdaja Ugotovitveno odločbo s katero določa:


Na nepremičnini parc. št. stp. 250 (ID znak 1607-250/0-1), parc. št. stp. 251 (ID znak 1607-251/0-1), parc. št. stp. 252 (ID znak 1607-252/0-1), parc.št. stp.254 (ID znak 1607-254/0-1), parc.št. 3338 (ID znak 1607-3338/0-0) in parc. št. 3339/1 (ID znak 1607-3339/1-0), vse k.o. 1607 Suhor, se po pravnomočnosti te odločbe v zemljiški knjigi vpiše lastninska pravica do celote, na ime Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, Matična številka: 1332210000, ter zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena.