Domov     O nas     Kontakt

Občinska uprava Občine Kostel

Občinska uprava zagotavlja:

 • strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog,
 • zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
 • polno zaposlenost njenih delavcev in
 • učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

 

Občinska uprava opravlja naloge na naslednjih področjih:

 • splošne zadeve,
 • normativne pravne zadeve,
 • upravne zadeve,
 • javne finance,
 • turizem, kmetijstvo in druge gospodarske dejavnosti,
 • družbene dejavnosti,
 • varstvo okolja in urejanje prostora,
 • gospodarske javne službe in infrastruktura,
 • inšpekcijsko nadzorstvo in občinsko redarstvo,
 • gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

 

Občinska uprava opravlja tudi druge  naloge iz pristojnosti občine, če je tako določeno z državnimi ali občinskimi predpisi. Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje, usmerja ter daje navodila za delo in vodenje občinske uprave. Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan.

ORGANIGRAM OBČINSKE UPRAVE OBČINE KOSTEL

 

Matjaž Ložar, Direktor občinske uprave
  01 777 80 14
  matjaz.lozar@kostel.si   

 

Dela in naloge:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Tatjana Jakšič, Administrator V
     01 894 80 06
  tatjana.jaksic@kostel.si 

 

Dela in naloge:

 • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
 • oblikovanje in vodenje baz podatkov,
 • sodelovanje pri materialnem in finančnem poslovanju,
 • sodelovanje pri izvajanju enostavnejših kadrovskih opravil.