Domov     O nas     Kontakt

26. September 2014 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVEDBO PROJEKTA ''POGODBENA OSKRBA Z ENERGIJO V OBJEKTU PODJETNIŠKI INKUBATOR''

Na podlagi Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in Akta o javno-zasebnem partnerstvu  o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta Pogodbena oskrba z  energijo v objektu podjetniškega inkubatorja (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/14 z dne 12.09.2014)  Občina Kostel objavlja

Javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta
»Pogodbena oskrba z energijo v objektu podjetniški inkubator« 

 1. Podatki o naročniku/koncendentu: Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel, tel.: 01 894 80 06, http://www.kostel.si/;
 2. Podatki o objavi Akta o javno zasebnem partnerstvu : Akt o javno-zasebnem partnerstvu o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta pogodbene oskrbe z energijo v objektu podjetniškega inkubatorja (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 04/14 z dne 12.09.2014).
 3. Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za pogodbeno oskrbo z energijo v objektu Podjetniški inkubator Kostel, Petrina 11, 1336 Kostel.
  Koncesija obsega izvajanje storitve dobave toplote za stavbo Podjetniškega  inkubatorja  ter  izvajanje drugih  z dobavo toplote povezanih storitev, ki jih določajo energetski zakon, podzakonski predpisi, ki urejajo naloge, ki se izvajajo v okviru koncesije, kvalitativni in tehnični standardi izvajanja koncesije, razpisna dokumentacija in koncesijska pogodba. Variantne in opcijske ponudbe niso dovoljene. V primeru, če naročnik prejme variantne ali opcijske ponudbe, bo le-te zavrnil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepopolne.
 4. Začetek in čas trajanja koncesij: koncesija se podeli za obdobje 15 let od dne začetka dobave toplote.
 5. Postopek izbire koncesionarja: odločbo o izbiri koncesionarja za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Pogodbena oskrba z energijo v objektu podjetniški inkubator«, bo izdala občinska uprava Občine Kostel v skladu z 207. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – odl. US, 48/09 – popr. in 8/10).
 6. Pogoji in način izpolnjevanja pogojev: kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa. Na razpisu lahko konkurira tudi skupina gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje razpisne dokumentacije. Pogoji so natančno navedeni v razpisni dokumentaciji, ponudnik mora ponudbi priložiti dokumente, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo.
 7. Merila za izbor koncesionarja: naročnik/koncedent bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije izbral enega koncesionarja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z merili, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
 8. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo: ponudba in ostali dokumenti vezani na predmetni razpis morajo biti v slovenskem jeziku. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k predložitvi uradnega prevoda v slovenski jezik.
 9. Način zavarovanja resnosti ponudbe: ponudnik mora pri prijavi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
 10. Kraj, čas in plačilni pogoji za dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dosegljiva na spletni strani naročnika, http://www.kostel.si/.
 11. Kraj in rok za predložitev ponudb: ponudbe morajo do roka za oddajo ponudb prispeti na naslov naročnika:  Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel. Končni rok za oddajo ponudb je 10.10.2014 do 10:00 ure. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko ponudnik v pisni obliki kadarkoli spremeni ali umakne že oddano ponudbo. Po izteku roka za oddajo ponudb, ponudniki ne morejo več spreminjati ali umikati ponudbe.
 12. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu naročnika : Občina Kostel, Fara 30, 1336 Kostel dne 10.10. 2014, ob 10.30 uri. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo za sodelovanje na odpiranju ponudb.
 13. Odgovorne osebe za dajanje informacij: ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa pisno na naslov naročnika ali preko elektronske pošte na naslov  obcina@kostel.si. Kontaktna oseba je Aleš Marolt.
  Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi s razpisom je do 06.10.2014 dni do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila navezujoča se na zastavljena vprašanja najkasneje do 08.10.2014, odgovori bodo objavljeni na spletni stran naročnika. Podana pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali postopkom postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

Številka dokumenta: 350-5/2014-7
Datum: 23.9.2014

OBČINA KOSTEL
Ž u p a n
Valentin Južnič l.r.