Domov     O nas     Kontakt

21. November 2014 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14)) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parc.št.

2472/7, k.o. 1613 Kuželj (ID 4865210),
2472/8, k.o. 1613 Kuželj (ID 1631911),
2472/9, k.o. 1613 Kuželj (ID 929046), 

z investitorjem Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedenih nepremičninah za potrebe :

Izgradnje, uporabe in nadzora, upravljanja in vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi, v obsegu kolikor je to potrebno za izvrševanje služnostne pravice

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Pri Fari, 21. 11. 2014.

 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel