Domov     O nas     Kontakt

20. Julij 2015 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišč s parcelnimi številkami *5 in 1686/1, obe k.o. 1611 Fara, s služnostnim upravičencem

Jožica Erić, Mesnička 31, 1000 Zagreb

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedenih nepremičninah za potrebe dostopne poti (pot za hojo in vožnjo z vsemi prevoznimi sredstvi).

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Lilijana Butina
župan Občine Kostel