Domov     O nas     Kontakt

Pomoč na domu

KOMU JE STORITEV NAMENJENA?

Pomoč na domu je storitev na domu,  ki so jo na podlagi Zakona o socialnem varstvu, za svoje starejše občane in občane, ki imajo posebne potrebe, dolžne zagotavljati občine.

Namenjena je osebam, ki imajo urejene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem domačem  okolju in se ne morejo oskrbovati same ali ob pomoči svojih najbližjih.

Upravičenci do storitev pomoči na domu so osebe, ki jim je z občasnimi dodatnimi storitvami omogočeno, da ohranijo zadovoljive duševno in telesno počutje in  jim je tako za določen čas  odložen odhod v  dom za starejše občane ali v drugo institucijo.

Storitve pomoči na domu so namenjene:

 • osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali bolezni,  ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
 • osebam s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
 • kronično bolnim osebam in osebam z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, ki so brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
 • hudo bolnim otrokom s težko in najtežjo motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.


KAJ OBSEGA STORITEV POMOČ NA DOMU ?

Pomoč obsega različne oblike praktične pomoči in uslug s katerimi se uporabniku vsaj za določen čas odloži odhod v domsko varstvo.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in vsebuje:

 • pomoč pri gospodinjskih opravilih, kamor sodijo;
  prinašanje ali priprava  vsaj enega toplega obroka dnevno,  nabava živil, osnovno čiščenje bivalnega in  spalnega prostora;
 • pomoč  pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo; 
  pomoč pri oblačenju ali slačenju, umivanje, hranjenje, opravljanju osnovnih življenjskih potreb ter nega in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov;
 • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo;
  vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, spremljanje  upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,  informiranje pristojnih služb o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na morebiten  odhod v institucijo.


KAKO POTEKA POSTOPEK ZA PRIDOBITEV PRAVICE?

Socialna oskrba na domu je strokovno voden postopek, ki ga vodi socialni delavec in se začne na pobudo zainteresiranega uporabnika ali njegovega zakonitega  zastopnika oziroma njegovih najožjih  družinskih članov.

Prvi del postopka predstavlja ugotavljanje upravičenosti in sklenitev posebnega dogovora o obsegu in vrsti storitve, trajanju in  času izvajanja.

Drugi del postopka pa predstavlja neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika, ki ga izvaja usposobljena  oseba -  socialna oskrbovalka. 
Neposredno izvajanje storitve na upravičenca traja lahko 4 ure dnevno oziroma največ do 20 ur tedensko. 

CENA STORITVE POMOČI NA DOMU

Cena storitve je določena na podlagi  Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Storitev pomoč na domu sofinancira občina in je sprejeta na občinskem svetu. Cena za uporabnike storitve znaša v letu 2011 - 6,48 EUR / uro.

Občani z nižjimi dohodki pa lahko zaprosijo še za dodatno oprostitev pri plačilu storitve.

KDO IZVAJA STORITEV POMOČ NA DOMU?

Storitev pomoč na domu izvaja za območje občine Kostel Center za socialno delo Kočevje.

VSE INFORMACIJE O IZVAJANJU STORITVE POMOČ NA DOMU DOBITE NA NASLOVU:

CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE, Ljubljanska 25, 1330 Kočevje 
Tel.: 01 / 8938 - 388 (strokovna delavka), 01 / 8938 - 380 (tajništvo, direktorica), Fax: 01 / 8938 - 390
e-mail: gpcsd.kocev@gov.si