Domov     O nas     Kontakt

10. November 2015 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ''PRODAJA LESA NA PANJU - SANACIJA PO ŽLEDU''

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/2010, 75/2012), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/2011, s spremembami in dopolnitvami), objavlja naslednje

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO LESA NA PANJU

 1. Naziv in sedež prodajalca:
  Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel 
 2. Opis predmeta prodaje:
  Prodaja se les na parc.št. 2904/1, k.o. Bosljiva Loka, po Odločbi o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije, št. 3408-06-2506-A009/15, s katero se prodaja 2344,70 m³ bruto izbranega in označenega drevja (249 m³ iglavcev in 2095,7 m³ listavcev).
  Posekati je dovoljeno le drevesa izbrana in označena s strani Zavoda za gozdove Slovenije.
  Sečnja in spravilo vsega drevja morata biti izvedena najkasneje do 31.5. 2016. 
 3. Vrsta pravnega posla:
  Pogodba o prodaji lesa na panju.
 4. Izhodiščna cena:
  Za predmete prodaje je izhodiščna cena naslednja:  70.000,00 EUR.
  V izhodiščnih cenah ni zajet 20% DDV, ki ga plača kupec.
 5. Način in rok plačila kupnine:
  Uspešni ponudnik (kupec) je dolžan kupnino poravnati v enkratnem znesku v roku 8 dni od podpisa kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se uspešnemu ponudniku oz. kupcu všteje v kupnino v kupoprodajni pogodbi. Vplačana varščina se ne obrestuje.
  Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupoprodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Občina ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspešni ponudnik plačal v postopku javnega zbiranja ponudb. Obročno odplačevanje kupnine ni možno.
 6. Vplačilo varščine:
  Varščina znaša: 7.000,00 EUR.
  Varščino se nakaže na TRR Občine Kostel: 01365-0100005397 s pripisom »Varščina za ponudbo za odkup lesa – SANACIJA PO ŽLEDU«.
  Ponudniki so dolžni vplačati varščino najkasneje do 24.11.2015 do 10.00 ure. Vplačilo varščine je pogoj za upoštevanje ponudbe in mora biti priložena ponudbi, saj je obvezna sestavina le-te.
 7. Pogoji prodaje:
  Predmetno premično premoženje se prodaja po načelu videno – kupljeno.
  Ponudnik je dolžan k ponudbi priložiti navedbo ponujene cene brez DDV, ki ne sme biti manjša od izhodiščne cene, ponudnik pa lahko navede višjo ceno od izhodiščne.
  Vsi stroški v zvezi z izvedbo in spravilom lesa, vzpostavitvijo gozdnega reda, zaporami cest ter stroški v zvezi s škodo, ki bi nastala pri sečnji in spravilu, bremenijo ponudnika (kupca).
  Vsa morebitna dovoljenja oziroma soglasja, ki so potrebna za izvedbo del po tem razpisu, si mora ponudnik (kupec) pridobiti sam. Vsi stroški vezani na pridobivanje dovoljenj/soglasij bremenijo ponudnika.
  Kupec mora spoštovati določila odločb Zavoda za gozdove Slovenije iz 2. točke javnega zbiranja ponudb. Odločbe z manuali so sestavni del razpisne dokumentacije.
  Izbrani ponudnik (kupec) mora po končanih delih gozdno in prometno infrastrukturo vrniti v prvotno stanje.
 8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb:
  Ponudbo lahko odda pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki je skladno z veljavnimi predpisi registriran in usposobljen za opravljanje dejavnosti izvajanja del v gozdovih oz. lahko to v njegovem imenu in na njegov račun ta dela v gozdovih opravi za to dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi registrirano in usposobljeno podjetje.
  Ponudnik mora oddati ponudbo, ki vsebuje naslednje sestavine:
  - potrdilo o plačilu varščine,
  - potrdilo Občinske uprave Občine Kostel, da ima oseba (fizična ali pravna) poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Kostel,
  - obr1: Podatki o ponudniku (kupcu),
  - obr2: Izjava o ponujeni kupnini (ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene),
  - obr3: Izjava o sposobnosti in usposobljenosti za izvedbo poseka in spravila lesa,
  - obr4: Izjava o vezanosti na dano ponudbo,
  - obr5: Izjava o spoštovanju odločb o odobritvi poseka izbranih dreves Zavoda za gozdove Slovenije,
  - obr6: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb za prodajo lesa na panju,
  - osnutek kupoprodajne pogodbe s parafirano vsako stranjo,
  - pooblastilo za zastopanje v postopku javnega zbiranja ponudb, v primeru da ponudnika zastopa pooblaščenec.
  Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vsa zgoraj zahtevana potrdila, vse izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije in parafiran osnutek kupoprodajne pogodbe. 
  Ponudnik lahko zahtevane dokumente predloži v fotokopijah, razen podpisanih priloženih obrazcev in parafirane kupoprodajne pogodbe, ki jih ponudnik predloži v originalu.
  Prodajalec ima pravico zahtevati vpogled v originalne dokumente.Občina bo v primeru dvoma glede usposobljenosti izvajalca del v gozdu, ponudnika (kupca) pozvala k dostavi dodatne dokumentacije. Ponudnikovo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti glede registriranosti in usposobljenosti izvajalca del, pomeni razlog za razveljavitev kupoprodajne pogodbe s strani Občine Kostel. V tem primeru prodajalec zadrži ponudnikovo (kupčevo) varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
 9. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika:
  Izbran bo ponudnik, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev iz 8. točke razpisa, ponudil najvišjo ponujeno ceno (kupnino) nad izhodiščno ceno oz. v primeru, da bo ponudnik samo eden, vsaj ceno, ki je enaka izhodiščni ceni.
  Če je med prejetimi ponudniki več najugodnejših ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe za posamezni sklop, lahko pristojni organ občine:
  pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe aliopravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja aliopravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki.10. Sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom:
  Občina Kostel bo z najugodnejšim ponudnikom sklenila kupoprodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva odpiranja pisnih ponudb. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v roku za sklenitev pogodbe, lahko občina kupcu podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni.
  Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Kostel zadrži njegovo varščino, prav tako pa si prodajalec pridružuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika.
 10. Nepravočasne/nepopolne ponudbe:
  Ponudbe, ki so prispele po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) ali pravočasna, vendar nepopolna ponudba, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
  Ne glede na navedeno pa lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb.
 11. Rok vezanosti na ponudbo:
  Rok vezanosti na posamezno ponudbo traja vse do vključno 31.5. 2016.
 12. Vračilo varščine:
  Vplačana varščina, bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb vrnjena tistim ponudnikom, ki ne bodo uspešni, in sicer v roku 15 dni od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Plačana varščina se bo vrnila brez obresti.
 13. Rok za oddajo ponudb:
  Ponudnik mora oddati svojo ponudbo priporočeno po pošti na naslov občine ali osebno v času uradnih ur na vložišče občine do 24.11.2015 do 11.00 ure. Prepozne ponudbe bodo izločene iz postopka.
  Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Javno zbiranje ponudb -  prodaja lesa na panju -sanacija po žledu«, NE ODPIRAJ«.
 14. Kraj in čas odpiranja ponudb:
  Odpiranje pisnih ponudb bo izvedeno v roku 8 dni od zaključka zbiranja ponudb.
  Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
  Občina Kostel lahko do sklenitve pravnega posla (podpisa pogodbe), brez odškodninske odgovornosti, prekine oz. ustavi postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem, ne da bi za to navedla razloge.
 15. Razpisna dokumentacija, dodatne informacije in ogled:
  Celotno razpisno dokumentacijo (s prilogami in odločbami ZGS) je možno dobiti na spletni strani Občine Kostel -
  Za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo pri osebi,  ki vodi postopek prodaje in kontaktni osebi: Helena Vidic Bizjak, do 23.11.2015  do 12.ure, e- mail: obcina@kostel.si, telefon: 01/8948006.
  Ponudniki si pred oddajo ponudbe lahko samostojno ogledajo predmete prodaje. Vsi stroški vezani na pripravo ponudb, bremenijo ponudnika.
 16. Objava:
  Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Občine Kostel: www.kostel.si.

 

V Vasi,  dne 9.11.2015                                    

Občina Kostel, županja Lilijana Butina, l.r.