Domov     O nas     Kontakt

17. November 2015 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2015

Na podlagi 19. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 – v nadaljevanju Pravilnik), Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/03) in Letnega programa športa občine Kostel za leto 2015 – v nadaljevanju LPŠ objavljamo

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2015


Naročnik:
OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL

Predmet javnega poziva oziroma področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:

Občina Kostel bo v skladu s Pravilnikom in LPŠ sofinancirala
redno dejavnost športnih in drugih društev na področju športa v letu 2015 pod pogojem, da za delovanje niso sofinancirana iz druge proračunske postavke Občine Kostel.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:

Na ta javni poziv se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacije (v nadaljevanju: društva), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • delujejo na področju športa;
  • imajo sedež v občini Kostel;
  • so registrirani in delujejo v skladu z Zakonom o društvih;
  • nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Kostel;
  • v letu, ko se prijavljajo na poziv, delujejo najmanj eno leto;
  • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov;
  • imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.


Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega poziva:

Občina Kostel z Odlokom o proračunu Občine Kostel za leto 2015 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini na postavki 18041. Za športno dejavnost sov letu 2015 zagotovljena sredstva v skupni višini 1.000 EUR.

Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin:

V letu 2015 se izjemoma sredstva, ki so v proračunu namenjena za dejavnost društev, razdelijo med prijavljena društva v enakem deležu, na podlagi javnega poziva. V skladu z LPŠ se sofinancira redno delovanje športnih in drugih društev na področju športa v letu 2015.

Upoštevale se bodo le pravočasne prijave upravičenih društev, ki bodo pravilno označene in izpolnjene na Obrazcu za prijavo, z ustreznimi prilogami, ki so napisane na obrazcu.

Način dostave prijave:

Prijavo je potrebno oddati na posebnem Obrazcu za prijavo na javni poziv za sofinanciranje društev na področju športa 2015, osebno ali po pošti na naslov OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL, s pripisom »JAVNI POZIV - SOFINANCIRANJE ŠPORTA 2015«

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo na naslov prispele do vključno petka, 4. decembra 2015, do 12. ure.

Datum odpiranja prijav:

Komisija bo odpirala prijave v petek, 4. decembra 2015, ob 13. uri.

Določitev obdobja za porabo sredstev:

Društva bodo lahko sredstva prejeta po tem pozivu porabila v letu 2016.

Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo obrazec za prijavo:

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo vsak dan, v delovnem času Občine Kostel, po predhodni najavi pri direktorici Občinske uprave Občine Kostel, Heleni Vidic Bizjak, na telefonski številki 01/894 80 06. Obrazec za prijavo je dostopen tudi na spletni strani Občine Kostel www.kostel.si. 

Obvestilo o izidu javnega poziva:

 Društva, ki se bodo javila na ta poziv, bodo o rezultatih obveščena predvidoma med 17. in 28. decembrom 2015.

 

Županja
Občine Kostel
Lilijana Butina

 

Številka: 419-3/2015-1
Datum: 16. 11. 2015