Domov     O nas     Kontakt

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Iskalnik

1. Marec 2016 

Peti javni razpis - Pokolpje

Vse zainteresirane obveščamo, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo Peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih investicijah na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok ali Kostel.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij, ustvarjanje in/ali ohranjanje delovnih mest.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Višina razpisanih sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2016 znaša 670.000,00 EUR.

Sredstva so okvirno razdeljena na dva sklopa:

za sklop A: v letu 2016, okvirno 320.000,00 EUR,

za sklop A (turizem): v letu 2016, okvirno 350.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči (poglavje 2.5.) najmanj 15.000,00 in največ 50.000 evrov za sklopa A in A turizem.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

45 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,

35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in

25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe.

Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Odstotek sofinanciranja se nanaša na vrednost upravičenih stroškov in ne na celotno vrednost projekta. Vsebinsko so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji:

 • stroški gradbenih in obrtniških del
 • stroški nakupa objektov,
 • stroški nakupa strojev in opreme,
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja.

Podrobnosti v zvezi z upravičenimi stroški so navedene v razpisni dokumentaciji.

Zadnji/prekluzivni rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo v letu 2016 je 21.10.2016.

Razpisni roki in način prijave

Vloge za sklopa A in A-turizem (vsi obrazci in zahtevane priloge) je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva (v njegovem poslovnem času od ponedeljka do četrtka od 9:00 do 15:30 oziroma v petek od 9:00 do 14:30) najkasneje do torka, 22. marca 2016, do 12:00 ure.

MGRT bo odgovarjal na vprašanja v zvezi s tem javnim razpisom, ki jih bo prejel najkasneje do četrtka, 17. marca 2016, do 1000 ure, pisno na elektronski naslov gp.mgrt(at)gov.si z obvezno navedbo v zadevi: »št. 4300-18/2015«.

 

Več informacij o razpisu najdete na spodnjih povezavah:

http://www.pokolpje.si/sl/aktualno/peti-javni-razpis-za-spodbujanje-zacetnih-investicij-in-ustvarjanja-novih-delovnih-mest-na-obmocju-o/353

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1056

 

 

 INFORMATIVNI DAN – VABILO / OBVESTILO

 
Za potencialne prijavitelje na Peti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016 bo 3. 3. 2016 (četrtek) organiziran informativni na dveh lokacijah, z enako vsebino. 
 1. V KOČEVJU, v četrtek, 3. marca 2016,ob 8.40. uri
  v prostorih Podjetniškega inkubatorja Kočevje, Trata XIV 6a, Kočevje
 2. V ČRNOMLJU, v četrtek, 3. marca 2016, ob 13. uri, 
  v prostorih Muzejske zbirke Črnomelj, Ul. Mirana Jarca 3, Črnomelj.

Program:

 1. Kratka predstavitev dosedanjih rezultatov prvih treh javnih razpisov in razpisanih sredstev za 5 JR Pokolpje
 2. Razlike 5 JR glede na 4 JR
 3. Priprava vloge s poudarkom na upravičenih stroških in upoštevanjem pravil državnih pomoči
 4. Izvajanje projektov – možni problemi
 
Udeležence prosimo, da si pred prihodom v celoti preberejo razpisno dokumentacijo in pregledajo razpisne obrazce ter da natisnjeno verzijo, če želijo, prinesejo s seboj.Gradiva na seminarju ne bo mogoče dobiti. Informativni dan ni namenjen branju razpisne dokumentacije.

Udeležba na delavnici je brezplačna. Prijave (obvezno zaradi organizacije) posredujte do vključno ponedeljka, 29. 2. 2016, do 11. ure na naslov gp.mgrt@gov.si, v zadevi navedite obvezno "Informativni dan 5 JR Pokolpje". Za prijavo napišite ime in priimek ter naziv podjetja, kjer je zaposlena oseba, ki se želi udeležiti informativnega dneva.