Domov     O nas     Kontakt

20. April 2016 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc.št.

1822/2, k.o. 1611 Fara (ID 3439197),

z investitorjem Južnič Matjažem, Pot v Boršt 16, 12965 Ivančna Gorica
in služnostnim upravičencem Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedeni nepremičnini za potrebe:

izgradnje, vzdrevanja, popravila in rekonstrukcije elektroenergetskega infrastrukturnega objekta, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor predmetne infrastrukture na nepremičnini.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Pri Fari, 20. 04. 2016.

 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel