Domov     O nas     Kontakt

Oskrba s pitno vodo

Oskrbo s pitno vodo na področju občine Kostel izvaja javno podjetje Hydrovod d.o.o. Kočevje. 

       
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost 
naslov: Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje
centrala: (01) 8938 170
reklamacije: (01) 8938 176
soglasja: (01) 8938 182
fax: (01) 8938 184
dežurna služba: (051) 319 800
spletna stran: http://www.hydrovod.si/
elektronski naslov: hydrovod@hydrovod.si

 

Cena pitne vode je sestavljena iz vodarine in omrežnine.  [cena vode = vodarina + omrežnina]

Potrjena cena strotve javne službe je cena, ki se nanaša na opravljanje storitev javne službe in jo potrdi pristojni organ občine. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel RS št. 3/2013) je sprejel Občinski svet Občine Kostel na svoji 20. redni seji, dne 28.5.2013. 

Subvencija je razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Skladno z veljavnimi predpisi se subvencionira le gospodinjske porabnike. Občinski svet Občine Kostel je sprejel Sklep o subvencioniranju  cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel RS št. 3/2013) je sprejel Občinski svet Občine Kostel na svoji 20. redni seji, dne 28.5.2013. 

Vodarina 

Vodarina predstavlja variabilni del cene javne službe. Uporabnikom se praviloma obračunava mesečno v odvisnosti od količine dobavljene pitne vode. Vodarina, ki pokriva stroške izvajanja javne službe in je za vse vrste porabnikov enaka, znaša za normirano porabo 1,6027 eur/m3 (brez DDV), za prekomerno porabo pa 2,4041 eur/m3 (brez DDV). Normirana poraba vode je določena z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in znaša 1,2 m3 na dan.

Vodarina z upoštevanjem subvencije

Omrežnina

Omrežnina, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomere dimenzije do vključno DN 20 znaša 6,9158 eur (brez DDV).  Za vodomere drugih dimenzij, se omrežnina izračuna skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Omrežnina

Omrežnina za posamezne velikosti vodomerov

  

V prehodnem obdobju 2 let od uveljavitve Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel RS št. 3/2013), se vsem odjemalcem, ki imajo vgrajene vodomere večje od DN 50, obračunava omrežnina v višini, kot bi imeli vgrajen vodomer DN 50. 


Več informacij na www.hydrovod.si !!!