Domov     O nas     Kontakt

Obvestilo Občinske uprave

25. April 2021

Obveščamo vas, da Občinska uprava Občine Kostel in Skupna občinska uprava občin Kočevje, Kostel in Osilnica, v ponedeljek, 26. 4. 2021, ne bodo uradovale. Hv

več

Vabilo na predavanje - Registracija dejavnosti in prodaja kmetijskih izdelkov ter pridelkov

13. April 2021

Spoštovani. Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., vas v okviru projekta »Z Roko v roki do kakovostne prehrane« vabi, da se udeležite predavanja na temo

več

Spomladanski odvoz nevarnih odpadkov

23. Marec 2021

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     

O projektu

Občina Kostel je nosilec projekta CENTRI ZNANJ, ki je namenjen turistom, obiskovalcem, turističnim ponudnikom, predvsem turističnim in ekološkim kmetijam iz območja LAS in širše, namenjen je prebivalcem občine, območja LAS, regije in čezmejno (območje zgornje kolpske doline). Projekt prispeva k izboljšanju kvalitete življenja lokalnih prebivalcev in še posebej marginalnih skupin: mladostniki, starostniki, ženske z opremljenimi prostori, ki jim bodo omogočali vključevanje v aktivnosti v teh prostorih – aktivno življenje.
  
Partnerji pri projektu pa so:
1. LOBIČ MLIN, Grgelj 5, 1336  Kostel, 
2. DRUŽINSKO ČEBELARSTVO KOJEK, Hrovača 58, 1310 Ribnica,
3. LUKA D.O.O., Mestni log I/1, 1330 Kočevje, 
4. MATICOVA ETNO HIŠA, Ravni dol 1, 1317 Sodražica,
5. INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA ZA GERONTOLOGIJO IN MEDGENERACIJSKO SOŽITJE, Resljeva 11, 1001 Ljubljana,
6. ENO LL, Fara 25, Kostel,
7. USKOK D.D., Fara 30, 1336 Kostel,
8. OSNOVNA ŠOLA FARA, Fara 3, 1336 Kostel,
9. DRUŠTVO KOSTELSKIH ŽENA NEŽICA, Vas 1, 1336 Kostel,
10. POLICIJSKA POSTAJA KOČEVJE, Pri Unionu 1, 1330 Kočevje.
 
Projekt se bo izvajal v obdobju od 31.01. 2013 do 30.09.2013.  Projekt je delno sofinanciran iz sredstev EKSRP - 4. osi Lieder. Celotna vrednost projekta znaša  106.434,01 (€), znesek sofinanciranja iz sredstev LEADER znaša 68,86% od upravičenih stroškov oz. 61.075,38 (€), delež lastnih sredstev pa 45.358,63 (€).
 
Cilji projekta so:
 • vzpostavitev  delovanja  učilnice na prostem  in večnamenske dvorane,
 •  usposobiti turistične ponudnike,
 • povečanje števila  obiskovalcev na območju Kostela in območja projekta za 25 %,
 • obiskovalce obvestiti in ozavestiti  o vsebini projekta.
 
V sklopu projekta so predvidene naslednje aktivnosti in produkti:
 • koordinacija in vodenje projekta,
 • nakup opreme za  ureditev in vzpostavitev delovanja učilnice na prostem pred objektom TRIS (prenosni reflektorji, stoli, omara za rekvizite, montažne stojnice),       
 • nakup opreme za ureditev  in vzpostavitev delovanja večnamenskega prostora v mansardi objekta TRIS (omara za rekvizite, oder za izvedbo manjših kulturnih in izobraževalnih prireditev,  nosilci za noše, garderobni obešalniki, montažni razstavni panoji, ozvočenje),
 • izvedba usposabljanja za turistične vodnike,
 • izvedba delavnic,
 • izdelava kostelskega slovarja,
 • promocija in obveščanje javnosti,
 • obveščanje javnosti o poteku projekta,
 • izdelava celostne grafične podobe,
 • izdelava spominkov (majice, kape, prti, lutke v nošah),
 • izdelava spletne strani,
 • grafično oblikovanje za potrebe izdelave zemljevidov, zloženk, kostelskega slovarja, predstavitvenih tabel , spletne strani in spominkov,
 • izdelava zemljevidov (zemljevida zloženke in zemljevida trganke) – osveščanje o naravni in kulturni dediščini, turistični ponudbi, ekološkem kmetijstvu, varovanju okolja, 
 • izdelava zloženk (naravna in kulturna dediščina, turistični ponudniki, programi turističnih ponudnikov, kolesarske in pohodne poti,  živalski svet voda, živalski svet gozdov, varovanje okolja, starostnikom prijazna občina),
 • predstavitvene oz. označevalne table naravne in kulturne dediščine ter turistične ponudbe na območju Kostela.
 
Projekt  smo razdelili v dve faze.

V 1. fazi bomo izvedli naslednje aktivnosti:
 • uredili in opremili bomo okolico objekta Turistično razvojno informacijsko središče na naslovu Vas 4, 1336 Kostel v učilnico na prostem z ureditvijo za potrebe starostnikov in drugih oseb z omejitvami gibanja,
 • izdelali bomo celostno podobo in internetno stran,
 • uredili in opremili bomo večnamenski prostor v mansardi objekta TRIS za izvedbo raznih razstav, kulturnih in turističnih prireditev.
 
V 2. fazi bomo izvedli naslednje aktivnosti:
 • z delavnicami bomo raziskali in analizirali tradicionalna znanja, naravno in kulturno dediščino, varstvo okolja pri partnerjih. Izdelano bo del promocijskega gradiva,
 • na osnovi strokovne analize bomo izdelali Kostelski slovar,
 • z usposabljanji bomo usposobili 5 turističnih ponudnikov, ki bodo lahko ustrezno predstavljali turistične produkte (naravno in kulturno dediščino, varstvo okolja) na območju območja LAS,
 • na osnovi analiz bo izdelano strokovno gradivo Starostnikom, mladim, ženskam prijazna občina in promocijsko gradivo.
 
Z informiranjem in promocijo ter ureditvijo prostorov:  učilnica na prostem in večnamenska dvorana v objektu TRIS, bomo spodbudili  k večjemu zanimanju za turistični obisk navedenih prostorov in projektnega območja ter posledično  dvig dohodka lokalnega prebivalstva ter  drugih ponudnikov  na območju Kostela.

Sistemskega pristopa k reševanju problema ohranjanja tradicionalnih oblik znanja, kulturne in naravne dediščine do sedaj ni bilo. Projekt pomeni sistemski pristop s posodobitvijo tradicionalnih oblik znanja in izkušenj, sistemskim iskanjem novih rešitev za trajne težave podeželja kot so ohranjanje naravne in kulturne dediščine, ohranjanje in oblikovanje novih delovnih mest, predstavitve novih proizvodov in nove organizacije s trajnim povezovanjem in sodelovanjem partnerjev.

Na  projektnem območju je ugotovljeno, da ne obstaja pravega sistemskega pristopa k reševanju problema neustrezne turistične ponudbe, in ponudbe,  ki je povezana s turizmom (kmetijstvo, ekološko kmetijstvo, varovanje okolja, ohranjanje dediščine ipd…). Le ta  je na varovanih področjih, ki predstavljajo območja naravne dediščine Natura 2000, obmejnih področjih z Republiko Hrvaško in na demografsko ogroženih področjih še toliko bolj  neustrezno organizirana. Zaradi velikega deleža starejše populacije prebivalcev nad 65 let in zaradi majhnega deleža prebivalcev do 15 let, z velikim deležem ženskega prebivalstva, smo se odločili k sistemskemu pristopu reševanja tega problema. S projektom želimo vključiti vse marginalne skupine (starejše, mladino in ženske) v medgeneracijsko aktivno sodelovanje pri turistični ponudbi projektnega območja. Obstoječi prostori ne omogočajo ustrezne osnove za sistemski pristop, zato načrtujemo vzpostavitev učilnice na prostem in večnamenskega prostora v objektu TRIS za usposabljanje navedenih skupin, njihovo aktivno preživljanje prostega časa, za projektne partnerje in ostale turistične ponudnike pa predstavlja nov visoko kvalitetni turistični produkt, ki ga lahko  uporabljajo.
 

 
   
 
Spletna stran je nastala v okviru projekta »Centri znanj« ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja. 
Organ upravljanja Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013
je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Za vsebino dokumenta odgovarja Občina Kostel.