Domov     O nas     Kontakt

Osnovne informacije

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR) je ustanovljen na podlagi Odloka o  ustanovitvi skupnega Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (Uradni list RS, št. 108/12). V okviru svojih pristojnosti pokriva območje teh treh občin ustanoviteljic. Temeljno poslanstvo ustanovitve Medobčinskega inšpektorata in redarstva je zagotoviti spoštovanje predpisov, katerih namen je vzpostaviti in ohranjati naše lepe tri občine urejene, čiste in varne, kjer se spoštujejo pravice občanov, da živijo v takem okolju.

Lokacija:

Sedež MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN KOČEVJE, KOSTEL IN OSILNICA (MIR) je na Ljubljanski c. 8, 1330 Kočevje.

       

 

Uradne ure

Ponedeljek 8.00 - 9.30
Sreda   15.00 - 16.30


Možen je tudi sprejem stranke izven uradnih ur po poprejšnji najavi po telefonu ali elektronski pošti. Na sedežih občin Kostel in Osilnica se sprejme stranke po predhodnem dogovoru po telefonu ali elektronski pošti.

 

Zaposleni:

 

 Ime in priimek  Funkcija  Telefon    Mobitel    E-pošta
 Damir Marinč  Vodja  (01) 89 38 245  051 435 117     damir.marinc@kocevje.si
 Janko Kalinič  Inšpektor (01) 89 38 222  041 406 183  janko.kalinic@kocevje.si
 Marjan Blatnik           Občinski redar       (01) 89 38 249        041 406 184  marjan.blatnik@kocevje.si   

 

 

Pristojnosti:

Medobčinski inšpektorat je pristojen za nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem občinskih predpisov (odlokov), ki jih sprejemajo občinski sveti vseh treh občin. V okviru svojih pristojnosti vodi upravne inšpekcijske postopke, kjer lahko z opozorili in ureditvenimi odločbami zahteva odpravo nepravilnosti. V primeru, da inšpekcijski zavezanec (stranka) prostovoljno v določenem roku ne odpravi nepravilnosti, inšpektor vzpostavitev zakonitega stanja doseže z izvedbo izvršilnega postopka. V okviru svojih pristojnosti vodi tudiprekrškovne inšpekcijske postopke, v katerih lahko na podlagi kazenskih določb v občinskih odlokih izreka tudi denarne globe.

Občinski odloki, katerih spoštovanje in izvajanje nadzira občinski inšpektor, so naslednji:

OBČINA KOČEVJE:

 1. Odlok o varstvu javnega reda in miru v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 50/13)
 2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/12)
 3. Odlok o določitvi plovbnega režima in drugih aktivnosti na Rudniškem jezeru, Jezeru v Kočevski Reki in reki Rinži (Uradni list RS, št. 45/11, 50/13)
 4. Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 34/11)
 5. Odlok o občinskih taksah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 8/10)
 6. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 82/05, 59/06)
 7. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na področju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 61/05)
 8. Odlok o turistični taksi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 45/05)
 9. Odlok o tržnem redu v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 94/00)
 10. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 94/00)
 11. Odlok o občinskih cestah Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 6/99, 90/99)
 12. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02, 68/04)

OBČINA KOSTEL:

 1. Odlok o turistični taksi v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/12)
 2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/10)
 3. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 7/05)
 4. Odlok o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 8/02)
 5. Odlok o občinskih cestah v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 5/02)
 6. Odlok o rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Kolpi na območju Občine Kostel (Uradni list RS, št. 71/99, Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/02)
 7. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih voda na območju Občine Kostel (Uradni list RS, št. 71/01)
 8. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Kostel (Uradni list RS, št. 70/01)
 9. Odlok o javnem redu in miru v Občini Kostel (Uradni list RS, št. 70/01)
 10. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel (Uradni list RS, št. 33/01)
 11. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kostel (Uradni list RS, št. 25/01)

OBČINA OSILNICA:

 1. Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 48/10)
 2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 10/04)
 3. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 101/99)
 4. Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 63/99)
 5. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 59/89)
 6. Odlok o obliki in načinu uporabe grba in zastave ter pečatov Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 54/97)
 7. Odlok o javnem redu in miru v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 32/97)
 8. Odlok o varstvu virov pitne vode v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 54/96)
 9. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 53/96, 60/99)

 

Redar skrbi za nadzor nad določbami nekaterih zakonov in občinskih predpisov (odlokov), za katere je posebej pooblaščen. V okviru svojih pristojnosti vodi hitre prekrškovne postopke in izreka opozorila, opomine ter plačilne naloge (globe).

Pristojnosti in položaj redarstva so opredeljene v Zakonu o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06).

Redar deluje tudi preventivno v sklopu članstva v občinskem Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), ki je posvetovalno telo župana.

Zakoni, ki dajejo pristojnost za nadzor nekaterih določb poleg policije tudi občinskemu redarju, so zlasti naslednji:

 1. Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 - UPB2)
 2. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12)
 3. Zakon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, 70/06)