Domov     O nas     Kontakt

10. Januar 2017 

OBVESTILO - POBUDE IN PREDLOGI ZA IZDELAVO OPN

Občina Kostel obvešča občane in vso drugo zainteresirano javnost, da se bodo pobude in predlogi za izdelavo Občinskega prostorskega načrta Občine Kostel  sprejemali do vključno 31. 1. 2017.

Pobude in predlogi za izdelavo OPN, oddane po predpisanem roku, v postopku izdelave OPN ne bodo upoštevane niti se jih ne bo hranilo ter bodo tako brezpredmetne.

Pobude in predlogi za spremembe in dopolnitve OPN morajo biti ustrezno utemeljeni. V pobudah in predlogih mora biti navedeno, kaj je predlog spremembe:

  • Iz nestavbnega v stavbno zemljišče (širitev stavbnih zemljišč); opiše naj se tudi namen spremembe namenske rabe, namembnost objekta oz. posega in podrobnejši opis nameravanega posega;
  • Iz stavbnega v nestavbno zemljišče (npr. v območje kmetijskih zemljišč ali gozdnih…);
  • Drugo: pobuda za potrebe legalizacije objektov (enostanovanjskih, dvostanovanjskih in večstanovanjskih objektov, poslovnih in obrtnih objektov etc.), spremembe namembnosti objektov etc.


Vsak vlagatelj naj pobudi in predlogu, ki se veže na določeno zemljišče, priloži tudi dokazilo o stvarni pravici razpolaganja z zemljišči (izpis iz zemljiške knjige).

V OPN Kostel bodo upoštevane le pobude in predlogi, ki izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo ter ne spreminjajo koncepta urbanističnega razvoja občine.

Pobude in predloge za OPN posredujte do vključno 31. 1. 2017 na Občino Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 9. do 12. ure, ob sredah od 9. do 12. ure in ob četrtkih od 14. do 17. ure.

Pobude in predloge lahko podate tudi na predpisanem obrazcu. Obrazec lahko pošljete po pošti ali ga osebno oddate v glavni pisarni Občine Kostel v poslovnem času Občine Kostel. Obrazcu morajo biti priložene priloge, ki so zahtevane v obrazcu.

Obenem vas obveščamo, da si osnutek Občinskega prostorskega načrta občine Kostel lahko ogledate na Občini Kostel v času uradnih ur, možno pa si ga je ogledat tudi prek spleta na portalu PISO (Prostorski informacijski sitem občin) http://www.geoprostor.net/kostel. Za pregled morate izbrati TEMATSKI SKLOP + Občinski prostorski načrt (OPN) DOP. OSNUTEK + Namenska raba prostora.  

županja
Lilijana Butina