Domov     O nas     Kontakt

1. Februar 2017 


JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO RABLJENEGA OSEBNEGA VOZILA RENAULT LAGUNA BERLINE DCI 175


Na podlagi 33. člena Zakona o stvarnem premoženju države in lokalnih samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/2014, 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/2013, 10/2014, 58/2016 ), Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, ki jo zastopa županja Lilijana Butina, objavlja 


javno zbiranje ponudb za prodajo rabljenega osebnega vozila
RENAULT LAGUNA BERLINE DCI 175 1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel

 2. Predmet prodaje:  rabljeno osebno vozilo
  Osebno vozilo RENAULT LAGUNA BERLINE DCI 175, datum prve registracije 24. 3. 2011, število prevoženih kilometrov 140.000, identifikacijska številka VF1BTD90E44639064, prostornina bencinskega motorja 1995 cm3, moč motorja 127 kW, črne barve E9M, ohranjenost vozila je dobra, vozilo je registrirano do 24. 3. 2017.
  Na premičnini, ki je predmet prodaje, ne obstoji predkupna pravica.

 3. Vrsta pravnega posla: prodaja premičnine na podlagi prodajne pogodbe

 4. Ocenjena vrednost na dan 5. 1. 2017 znaša  8.000,00 EUR.

 5. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino na podlagi izstavljenega računa prodajalca, in sicer v roku največ 30 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla.

 6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel z oznako: »Ponudba za nakup premičnine – Ne odpiraj«. Rok:  17. 2. 2017 do 10.00 ure. Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele na naslov prodajalca. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 60 dni od objave tega javnega poziva za zbiranje ponudb na spletni strani Občine Kostel.

 7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne podatke (ime, priimek, naziv firme ter ime in priimek zastopnika za pravne osebe, naslov, davčno, matično in telefonsko številko) in  ponudbeno ceno v evrih.

 8. Sklenitev pogodbe: Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.

 9. Drugi pogoji: vozila se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva nosi kupec.

 10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je skupna ponudbena cena. O najugodnejšem
  ponudniku bo odločala strokovna komisija na Občini Kostel. Javno odpiranje ponudb opravi strokovna komisija, ki izbere najugodnejšega ponudnika.

 11. Javno odpiranje ponudb bo v petek, 17. 2. 2017 ob 12.00 uri, na Občini Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

 12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali višje od ocenjene vrednosti. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija z najugodnejšimi ponudniki opravila dodatna pogajanja.

 13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v 8 dneh od odpiranja ponudb.

 14. Informacije:Vsa dodatna pojasnila o premičnini in ostale informacije interesenti dobijo na Občini Kostel, kontaktna oseba je Nežika Zdravič, tel. 01/8948006.

 15. Županja Občine Kostel lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.


Številka: 430-1/2017-1
Datum: 25. 1. 2017


Županja
Lilijana Butina, l.r.