Domov     O nas     Kontakt

23. Maj 2017 


PRIDOBITEV STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA


Občina Kostel, Občinska uprava, izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15, v nadaljnjem besedilu ZGO-1) ter Sklepov o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel,  št. 3/2013 in 3/2016) v upravni zadevi pridobitve statusa javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti tri odločbe s katerimi se ugotavlja da imajo v odločbah citirane parcele status grajenega javnega dobra lokalnega pomeni.