Domov     O nas     Kontakt

Turistična taksa

Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012) turistično takso definira kot: »… pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.« Turistična taksa, ki je prihodek občine, predstavlja namenski finančni vir financiranja spodbujanja razvoja turizma, ki se nameni za izvajanje dejavnosti in storitev v javnem interesu.

ZAVEZANCI ZA PLAČILO

Turistično takso plačujejo obiskovalci, ki na območju občine Kostel izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v nastanitvenem objektu. Te osebe takso plačajo hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru brezplačnega prenočevanja, razen v primerih, navedenih v nadaljevanju.

OPROSTITVE PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

Plačila takse so v višini 50 % oproščeni:

 • osebe od 7. do 18. leta starosti,
 • turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,
 • turisti v kampih.


Plačila takse so 
v celoti oproščeni:

 • otroci do 7. leta starosti,
 • osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
 • osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,
 • otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 • učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
 • dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih domovih, 
 • osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
 • tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
 • člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.


VIŠINA IN ZARAČUNAVANJE TURISTIČNE TAKSE

Višina turistične takse v občini Kostel znaša 10 točk, vrednost točke, ki je določena s strani Vlade RS, pa trenutno, preračunano v EUR, znaša 0,115 EUR. Taksa se zato v občini Kostel obračuna v višini 1,15 EUR/nočitev oz. v višini 0,575 EUR/nočitev v primerih, ko je oseba upravičena do polovične oprostitve plačila takse.

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti od oseb, ki jih vzamejo na prenočevanje, pobirajo turistično takso v imenu in za račun Občine. Takso ponudnik zaračuna hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

POROČANJE O MESEČNI REALIZACIJI NOČITEV

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti so dolžni do 25. v mesecu za pretekli mesec predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število in struktura nočitev ter znesek pobrane turistične takse. Izjema so le tisti zavezanci, ki sprejemajo turiste na prenočevanje samo v objekte sezonskega značaja (kampi, šotorišča), kateri so dolžni oddajati mesečna poročila le v času poletne turistične sezone. Poročilo so  dolžni predložiti tudi v primeru, ko niso imeli gostov na prenočevanju. V tem primeru se v poročilo izpolni izjava, da turistov na prenočevanju ni bilo.

Poročilo se poda na obrazcu Mesečno poročilo o nočitvah in plačani turistični taksi, in sicer Občini Kostel na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, lahko pa tudi po faksu na številko 01/894 80 06 ali na elektronski naslov: obcina@kostel.si.

NAKAZOVANJE TAKSE NA RAČUN OBČINE

Ponudniki nastanitvenih zmogljivosti nakazujejo pobrano turistično takso na vplačilni račun Občine številka 01365-5653206218, ki je odprt pri Banki Slovenije, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec. Pri plačilu morajo ponudniki nujno navesti namen nakazila  TURISTIČNA TAKSA in referenco nakazila (sklic) 19 17807328-07129.

Primer idelno izpolnjenega univerzalnega plačilnega naloga (UPN):

SPREMLJANJE POBRANE TURISTIČNE TAKSE

Ponudniki nočitvenih zmogljivosti morajo voditi evidenco o turistični taksi, in sicer v evidenci gostov, v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz te evidence mora biti poleg ostalega razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta.

NADZOR IN SANKCIJE

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravljata pristojni davčni organ ter pristojni medobčinski inšpektorat. Kršitve določil, povezanih s pobiranjem, evidentiranjem in nakazovanjem turistične takse na račun Občine, se kaznujejo z globo v višinah, kot jih predvideva Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

PRISILNA IZTERJAVA TURISTIČNE TAKSE

V primeru, da ponudniki nastanitvenih zmogljivosti pobrane takse ne odvedejo v predpisanem roku in na predpisan način, Občina s sporočilom pristojni davčni organ zaprosi, naj turistično takso prisilno izterja. Pristojni davčni organ na podlagi sporočila Občine izda odločbo, s katero ponudniku naloži, da v 25 dneh nakaže neodvedeno turistično takso in plača zakonite zamudne obresti. Če ponudnik v tem roku tega ne stori, se neodvedena taksa in zamudne obresti izterjajo po predpisih o prisilni izterjavi davkov.

PRAVNE PODLAGE