Domov     O nas     Kontakt

17. Julij 2017 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOSTEL ZA LETO 2017

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik, Pravilnika za sofinanciranje programov na področju športa na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 02/03) in Letnega programa športa občine Kostel za leto 2017 – v nadaljevanju LPŠ objavljamo

 

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA  PODROČJU ŠPORTA  
V OBČINI KOSTEL 
ZA LETO 2017

 

Neposredni proračunski uporabnik:

OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL

Predmet javnega poziva oziroma področja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja:

Občina Kostel bo v skladu s Pravilnikom sofinancirala

 • programe, projekte in aktivnosti raznih društev na področju športa, ki prinašajo vsebinsko učinkovitost in koristnost občini, pod pogojem, da za delovanje niso sofinancirana iz druge proračunske postavke Občine Kostel.


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:

Na ta javni poziv se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacije (v nadaljevanju: društva), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v Občini Kostel oziroma ima na območju občine Kostel ustanovljeno občinsko organizacijo; 
 • so registrirani in delujejo v skladu z Zakonom o društvih;
 • prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
 • za prijavljeni program niso oz. ne bodo dobili sredstev iz naslova druge proračunske postavke proračuna Občine Kostel;
 • program ali projekt izvajajo na območju občine Kostel ali izven, nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Kostel;
 • v letu, ko se prijavljajo na razpis, delujejo najmanj eno leto;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov;
 • imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za naslednje leto;
 • imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.


Okvirna višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega poziva:

Občina Kostel z Odlokom o proračunu Občine Kostel za leto 2017 zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena sofinanciranju dejavnosti društev v občini na postavki 18041 v znesku 2000 EUR.

Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje predlaganih vsebin:

V kolikor se aktivnosti izvajajo v sodelovanju z občino ( sofinanciranje ), se število točk za tako aktivnost zmanjša za 25%.

Društvo, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu, se mu na skupne dosežene točke doda 30 točk.

Upoštevale se bodo le pravočasne prijave upravičenih društev, ki bodo pravilno označene in izpolnjene na Obrazcu za prijavo, z ustreznimi prilogami, ki so napisane na obrazcu.

Način dostave vlog:

Prijavo je potrebno oddati na posebnem Obrazcu za prijavo na javni poziv za sofinanciranje dejavnosti društev 2017, osebno ali po pošti na naslov OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL s pripisom »JAVNI POZIV - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA PODROČJU ŠPORTA  2017«.

Rok, do katerega morajo biti predložene vloge:

Upoštevale se bodo prijave, ki bodo na naslov prispele do vključno petka, 11. avgusta 2017, do 12. ure.

Določitev obdobja za porabo sredstev:

Društva bodo lahko sredstva prejeta po tem pozivu porabila  v letu 2017.

Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in prevzamejo razpisno dokumentacijo:

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo vsak dan, v delovnem času Občine Kostel, pri direktorici OU Heleni Vidic Bizjak, na tel. št. 01 / 777 80 12. 

Obrazec za prijavo je dostopen tudi na spletni strani občine Kostel www.kostel.si.

Postopek javnega razpisa bo izvedla strokovna komisija, ki je imenovana s strani županje Občine Kostel.

O izidu razpisa in višini dodeljenih sredstev bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po končanem razpisu.

 

Številka: 419-2/2017-1
Datum: 7. 7. 2017

 

Županja Občine Kostel
Lilijana Butina l.r.