Domov     O nas     Kontakt

8. Avgust 2017 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. SUHOR

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

- parc. št. 2068/1, k.o. 1607 – Suhor, 1187 m²,
- parc. št. 2087, k.o. 1607 – Suhor, 921m²,
- parc. št. 2089, k. o. 1607 -  Suhor, 1327 m²,
- parc. št. 2357, k.o. 1607 – Suhor, 694 m²,
- parc. št. 2366, k.o. 1607 -  Suhor, 1532 m².

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.

Kupec plača davek na promet z nepremičninami, stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel in poteku rokov po Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17).

 

Številka: 478-4/2015-3
Datum:    17. 7. 2017

 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel