Domov     O nas     Kontakt

28. Avgust 2017 

UGOTOVITVENA ODLOČBA - K.O. KUŽELJ

Občina Kostel, Občinska uprava, izdaja na podlagi 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZLS), 23.  člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZGO-1) ter Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra (Uradno glasilo Občine Kostel št. 3/16) v upravni zadevi prenehanje statusa javnega dobra, po uradni dolžnosti naslednjo

UGOTOVITVENO ODLOČBO

1.     Nepremični s parc. št. 2757/9 k.o. 1613 Kuželj, ID znak parcela 1613 2757/9

vpisani kot javno dobro, se odvzame status javnega dobra, na njej pa pridobi lastninsko pravico Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, matična številka 1332210, do celote (1/1).

2. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedenih v prvi točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, mat. št. 1332210 do celote (1/1).

3. Stroškov postopka ni bilo.