Domov     O nas     Kontakt

31. Avgust 2017 

OBVESTILO O ZBIRANJU VLOG PO ELEMENTARNIH NESREČAH V LETU 2017 ZARADI SUŠE

PODALJŠAN ROK ZA ZBIRANJE OBRAZCEV!!!

Občina Kostel je s strani Uprave RS za zaščito in reševanje prejela sklep o pričetku ocenjevanja škode v tekoči kmetijski proizvodnji v Kostel – sklep št. 844-20/2017-103 – DGZR, zaradi posledic suše v letu 2017. Na podlagi izdelane predhodne ocene škode v tekoči kmetijski proizvodnji, priznanih kultur ter kriterijev regijske komisije se prične z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo zaradi posledic suše 2017 na prizadetih območjih katastrskih občin in najbolj prizadetih kulturah.

Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko utrpeli škodo na navedenih kulturah in ta znaša več kot 30%, da škodo prijavijo na obrazcu št. 2, rok je podaljšan do 8. 9. 2017, na Občino Kostel, Vas 4, 1336 Kostel v času uradnih ur. Kasnejših vlog zaradi obveznosti posredovanja podatkov na URSZS in vnosa v aplikacijo AJDA ne bomo sprejemali. Obrazci (obrazec št. 2) so dostopni na spletni strani občine in v sprejemni pisarni občine.

Pogoj je tudi, da so oškodovanci vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. imajo številko KMG-MID. Navedene površine in kulture morajo biti skladne s podatki v subvencijski vlogi oz. z zadnjim izpisom iz registra kmetijskih gospodarstev, če vloga ni bila oddana. Škodo lahko prijavijo oškodovanci, ki imajo urejene GERK-e. K izpolnjenim vlogam priložite kopijo obrazca D iz subvencijske vloge oz. izpis iz registra kmetijskih gospodarstev.

Oškodovanci naj upoštevajo, da je skupna površina prizadetih kmetijskih zemljišč znaša najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin (za kar se šteje: 1 ha njiv ali 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali 4 ha pašnikov ali 0,25 ha intenzivnih sadovnjakov) in da se prizadete površine nahajajo na območju Občine Kostel.

Kmetijski zavezanci, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti lahko zaradi škode po naravni nesreči uveljavljajo znižanje oz. odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in sicer s podajo zahtevka na izpostavo DURS-a.

Za dodatne informacije se kmetovalci lahko obrnejo na občinsko upravo Občine Kostel  na telefon: 01/894 80 06 ali 01/777 80 12 (Helena Vidic Bizjak).

 

Opomba:

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada RS za naravno nesrečo, za katero je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu in sprejela predpisan program odprave posledic škode.                                                                                                                                             

Številka: 330-5/2017-6
Datum: 31. 8. 2017

Lilijana Butina
županja