Domov     O nas     Kontakt

4. September 2017 


PRIDOBIVANJE PODATKOV ZA PRIPRAVO OSNUTKA PRORAČUNA ZA LETO 2018


Kaj je Proračun?


Proračun občine je akt, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto. Občina Kostel je pričela z zbiranjem pobud in predlogov za pripravo osnutka proračuna za leto 2018. Predloge bomo preučili in jih v skladu s finančnimi ter zakonskimi možnostmi upoštevali pri pripravi osnutka proračuna občine Kostel za leto 2018.


Kako lahko občani in občanke prispevate svoje predloge?


Predloge lahko posredujete preko vaških odborov.


Kako občina pripravlja proračun?


Pri določitvi proračuna mora občina upoštevati razmere v gospodarstvu na ravni države, ki določajo višino državnih sredstev ter s tem tudi finančno zmogljivost občine (ocena o višini davčnih in nedavčnih prihodkov) oziroma kolikšen bo okvirni obseg sredstev v proračunu.


Občina Kostel večino proračunskih sredstev nameni uresničevanju nalog, ki jih občini nalaga zakonodaja, pri tem pa poskuša uravnotežiti razvoj vseh krajev v občini. Razvoj občine je usmerjen v zagotavljanje kakovostne infrastrukture na področju komunalnih storitev  (pitna voda,…) in ceste infrastrukture.  Velik poudarek občina usmeri na programe šolstva, kulture in socialnega varstva.


V pridobivanje podatkov za pripravo osnutka proračuna Občine Kostel za leto 2018 so vključeni neposredni  in posredni proračunski uporabniki, javni zavodi in vaške skupnosti. Svoje predloge pa lahko podajo tudi občani in občanke občine Kostel.


 


ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV SE PODALJŠA DO 20. 10. 2017!!!