Domov     O nas     Kontakt

8. September 2017 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBČINI KOSTEL

Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja na podlagi 43. in 44. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, ZSV-UPB2, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 3. člena Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08, 45/11) in 19. člena Odloka o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 10/2015, z dne 23. 12. 2015)

javni razpis

za podelitev koncesije za izvajanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Kostel

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Kostel – www.kostel.si in na sedežu Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

Kontaktna oseba, pristojna za dajanje informacij je Helena Vidic Bizjak, direktorica občinske uprave, tel. št.  01 777 80 12, e-pošta: helena.vidic-bizjak@kostel.si.

Rok za oddajo ponudb je 04. 10. 2017 do 12. ure, odpiranje ponudb bo dne 05. 10. 2017, ob 12.00, v sejni sobi Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

 

Občina Kostel
županja Lilijana Butina