Domov     O nas     Kontakt

11. November 2017 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, PARC. 4093/7, K.O. BANJA LOKA

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za prodajo nepremičnin:

- parc. št. 4093/7,  k.o. 1609 Banja Loka, 111 m².

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni. Interesenti naj ponudbo pošljejo v roku 15 dni od objave namere.

Kupec plača davek na promet z nepremičninami, stroške overitve podpisa in stroške vpisa v zemljiško knjigo.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

 

Številka: 478-11/2017-6
Datum: 6. 11. 2017                                                                                                 

 

Lilijana Butina
županja Občine Kostel