Domov     O nas     Kontakt

12. April 2018 

JAVNI NATEČAJ ZA ZASEDBO URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Na podlagi 56. in 82. člena ter v skladu z 58. in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami)  Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Kostel je delovno mesto uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • univ. ali najmanj visoka strokovna s specializacijo oz. magisterijem ali  druga bolonjska stopnja,
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • pridobljena funkcionalna znanja upravnega vodenaj in upravljanja s kadrovskimi viri (usposabljanje je možno opraviti najpozneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj),
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (izpit se lahko opravi najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • vozniški izpit B kategorije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.


Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira.

Strokovni izpit iz upravnega postopka mora kandidat opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali je pridobil funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno pridobiti ta znanja na podlagi 81. člena Zakona o javnih uslužbencih v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj.

Delovno področje direktorja občinske uprave zajema:

 • Organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;
 • Sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 • Samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv;
 • Vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih;
 • Vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 • Samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
 • Opravljanje drugih nalog po navodilu in nalogu župana.


Prijava mora vsebovati:

 • pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum zaposlitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
 • izjavo o znanju uradnega jezika,
 • izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postoka, v kolikor je strokovni izpit opravljen,
 • izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri, v kolikor ima ta znanja pridobljena,
 • izjavo kandidata, da:
  a.)   je državljan Republike Slovenije,
  b.)   ni bil pravnomočno obsojen zaradi  naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni  bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  c.)   da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Kostel pridobitev podatkov iz prejšnje alinee iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne soglaša, mora sam predložiti ustrezno dokazilo.


Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter po potrebi s pisnim preverjanjem kandidatovega znanja.

Izbrani kandidat bo naloge na delovnem mestu direktor občinske uprave opravljal v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za položajno uradniško delovno mesto  direktor občinske uprave za določen čas, za dobo petih (5) let s polnim delovnim časom.

Izbrani kandidat bo delo opravlja na sedežu Občine Kostel, na naslovu Vas 4, 1336 Kostel in v ostalih poslovnih prostorih občine ter na terenu na območju občine Kostel.

Na podlagi 21. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10), se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev. Kandidatu se o tem  izda sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba.

Kandidati naj pošljejo prijave v zaprti ovojnici z označbo »Javni natečaj – direktor občinske uprave – ne odpiraj«, na naslov: OBČINA KOSTEL, Vas 4, 1336 Kostel in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani Občine Kostel. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kostel.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnim področjem daje Helena Vidic Bizjak na tel. št. 01/8948006.

V besedilu uporabljeni izrazi,  zapisani v moški spolni slovnični obiki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-8/2018-1
Datum: 10. 4. 2018

 

Občina Kostel
županja
Lilijana Butina