Domov     O nas     Kontakt

30. April 2018 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST - VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:


Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR RS KI BODO POTEKALE  3. 6. 2018

 a.)    Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilne kampanje in se nahajajo:

  • v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj,
  • v vaški skupnosti  Fara -Vas, na odcepu pred naseljem Fara,
  • v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Colnarji,
  • v vaški skupnosti Banja Loka, v naselju Banja Loka.

Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju oz. ostalim sodelujočim na volitvah v vsaki vaški skupnosti prostor za en plakat največ do velikosti B1 format.

b.)    Plačljiva plakatna mesta:

Občina Kostel ob ustreznem plačilu občinske takse zagotavlja plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih za plakate največ do velikosti B1 format. Občinska taksa znaša za plakat oziroma obvestilo glede na trajanje oglaševanja do 1 meseca 2 EUR/kos in več kot 1 mesec 4 EUR/kos.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času volilne kampanje.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih in plačljivih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, na osnovi pisne vloge organizatorja volilne kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Kontaktna oseba: Zdravič Nežika, tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00 in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje  volilne kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in plačilom denarne kazni.

 

                                                                                                        Lilijana Butina l.r.
                                                                                                              ŽUPANJA

Številka: 354-12/2018-9
Datum: 18. 4. 2018