Domov     O nas     Kontakt

3. Maj 2018 

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

OBČINA KOSTEL
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka:         041- 1/2018-3
Datum:            3. 5. 2018

 

POLITIČNIM STRANKAM
DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV
OBČANOM

 

Občinski volilni komisiji, ki jo je s sklepom št. 041-3/2014 - 4 z dne 7 .7. 2014 imenoval občinski svet Občine Kostel, v mesecu juliju 2018 poteče štiriletni mandat.

Skladno z določbo 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/2007 UPB3, 45/2008, 83/2012 in 68/2017) občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo   po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Glede na navedeno lahko posredujete predloge kandidatov za člane občinske volilne komisije in njihove namestnike, in sicer najkasneje do  25. 5. 2018    na naslov Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, po faksu na št. 01 894 80 07 ali na e-naslov: obcina@kostel.si s pripisom  »za člane OVK«. Komisija za volitve, imenovanje in mandatna vprašanja bo nato pripravila predlog za imenovanje in ga uvrstila na dnevni red naslednje redne seje občinskega sveta.

 Pisni predlogi za kandidate naj obsegajo naslednje podatke:

  • naziv predlagatelja;
  • ime in priimek kandidata;
  • datum rojstva;
  • naslov stalnega prebivališča;
  • poklic;
  • delo, ki ga opravlja;
  • soglasje kandidata, da pristaja na kandidaturo.

 

V primeru predlaganja predsednika ali namestnika predsednika občinske volilne komisije je potrebno priložiti še dokazilo o izpolnjevanju posebnega strokovnega pogoja (predsednik in namestnik predsednika občinske volilne komisije se imenujeta izmed sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov).

 

S spoštovanjem,

Igor Volf
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Kostel