Domov     O nas     Kontakt

8. Junij 2018 

NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE, K.O. SUHOR

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13,  10/14, 58/2016) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

za menjavo nepremičnin:
solastniški delež 1/6 pri parcelah 2575/10, 2575/11 in 2048/1, k.o. 1607 Suhor,
ki se zamenja za
solastniški delež 5/6 pri parcelah 2575/12, 2575/13, 2048/2 in 2048/3, k.o. 1607 Suhor.

V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

Številka: 478-1/2018-4
Datum:  26. 4. 2018

Lilijana Butina
županja Občine Kostel