Domov     O nas     Kontakt

7. September 2018 

NAMERA ZA PRODAJO NEPREMIČNINE, K.O. SUHOR

Občina Kostel na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1)

 OBJAVLJA NAMERO

za prodajo nepremičnine parc. št. 3379/10, k.o. 1607 Suhor, v izmeri 947 m2, ki se po osnovni namenski rabi nahaja v območju prometne infrastrukture in v naravi predstavlja pozidano zemljišč, na katerem se nahaja asfaltiran dostop do stanovanjske hiše, parkirišče, škarpa in del stopnišča. Zemljišče predstavlja del opuščene javne poti.

Podrobnejše informacije so navedene v povabilu k oddaji ponudbe, ki je priloga te namere.

Številka: 478-9/2018-1
Datum: 3. 9. 2018

Lilijana Butina l.r.
županja Občine Kostel