Domov     O nas     Kontakt

11. Oktober 2018 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO POTEKALE 18.11.2018

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST 
V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA lLOKALNE VOLITVE, KI BODO POTEKALE  18.11.2018

  a.)    Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilne kampanje in se nahajajo:

 -      v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj,

-      v vaški skupnosti  Fara -Vas, na odcepu pred naseljem Fara,

-      v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Dren,

-      v vaški skupnosti Banja Loka, v naselju Banja Loka.

Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju oz. ostalim sodelujočim na volitvah v vsaki vaški skupnosti prostor za en plakat do velikosti B1 format.

b.)    Plačljiva plakatna mesta:

Občina Kostel ob ustreznem plačilu občinske takse zagotavlja plakatiranje na plačljivih plakatnih mestih. Občinska taksa znaša za plakat oziroma obvestilo glede na trajanje oglaševanja:

-   do 1 meseca 2 EUR/kos

-   več kot 1 mesec 4 EUR/kos.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času volilne kampanje.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih in plačljivih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, na osnovi pisne vloge organizatorja volilne kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Kontaktna oseba: Zdravič Nežika, tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in sredo od 9.00 do 12.00 in v četrtek od 14.00 do 16.00.

Vse organizatorje  volilne kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in plačilom denarne kazni.

 

Številka: 354-24/2018-1
Datum:   10. 10. 2018

Lilijana Butina l. r.
županja Občine Kostel