Domov     O nas     Kontakt

17. Oktober 2018 

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KANDIDATOV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA OVK

OBČINA KOSTEL
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka:          041- 1/2018-39
Datum:            17. 10. 2018

POLITIČNIM STRANKAM
DRUGIM ORGANIZACIJAM OBČANOV
OBČANOM

 

Zadeva:     PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA V OBČINSKO VOLILNO KOMISIJO

Občinski svet Občine Kostel je na 28. redni seji dne 14.6.2018 sprejel Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostel št. 041-1/2018-7.

Ker je v vmesnem času odstopil en član, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zato poziva politične stranke, društva in ostale občane, da na osnovi 34. člena ZVDZ predlagajo kandidata za nadomestnega člana /članico OVK Kostel.

Člani volilne komisije in njihovi namestniki pa se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Glede na navedeno lahko posredujete predloge kandidatov za nadomestnega člana občinske volilne komisije in sicer najkasneje do  25. 10. 2018 do 12:00 ure   na naslov Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, po faksu na št. 01 894 80 07 ali na e-naslov: obcina@kostel.si s pripisom  »za nadomestnega člana OVK«. Komisija za volitve, imenovanje in mandatna vprašanja bo nato pripravila predlog za imenovanje in ga uvrstila na dnevni red  seje občinskega sveta.

Pisni predlogi za kandidate naj obsegajo naslednje podatke:

  • naziv predlagatelja;
  • ime in priimek kandidata;
  • datum rojstva;
  • naslov stalnega prebivališča;
  • poklic;
  • delo, ki ga opravlja;
  • soglasje kandidata, da pristaja na kandidaturo.


S spoštovanjem,

 

Igor Volf
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občine Kostel