Domov     O nas     Kontakt

Občinske ceste

Občina Kostel ima skupno 50 km občinskih cest, od tega predstavljajo lokalne ceste (LC) 22,9 km, javne poti (JP) pa 27,1 km.

Kategorizacija občinskih  oz. določitev občinskih cest po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo, je urejena v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Kostel (UL RS št. 5, 21.1.2000) in Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4, 25.10.2006).

Postopke za kategorizacijo, upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih, načine izvajanja vzdrževanja občinskih cest, inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje kršitev  pa ureja Odlok o občinskih cestah v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 5, 26.06.2002).

Seznam lokalnih cest in javnih poti v občini Kostel


V zloženki, ki jo je pripravil Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica, si lahko preberete osnove o dolžnostih in pravilih ravnanja na občinskih javnih cestah.