Domov     O nas     Kontakt

25. April 2019 

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT, KI BODO 26. 5. 2019

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D, 105/2008 Odl.US, 11/2011, 28/2011 - odl. US, 98/2013, 8/2015) in Odloka o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, 08/02) objavljamo:

 Pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za
VOLITVE POSLANCEV IZ RS V EVROPSKI PARLAMENT, KI BODO 26. 5. 2019

  Brezplačna plakatna mesta občina enakopravno zagotavlja organizatorjem volilne kampanje in se nahajajo:

  • v vaški skupnosti Kuželj, v naselju Kuželj,
  • v vaški skupnosti  Fara -Vas, na odcepu pred naseljem Fara,
  • v vaški skupnosti Vrh, na odcepu pred naseljem Colnarji,
  • v vaški skupnosti Banja Loka, v naselju Banja Loka.


Na brezplačnih plakatnih mestih je zagotovljen vsakemu organizatorju volilne kampanje v vsaki vaški skupnosti prostor za en plakat do velikosti B1 format.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano.

Plakatiranje na določenih mestih bo mogoče v času volilne kampanje.

Opravljanje storitev plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih v občini Kostel izvaja izključno Režijski obrat Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica, Vas 4, 1336 Kostel, na osnovi pisne vloge organizatorja volilne kampanje ali njegovega pooblaščenca.

Kontaktna oseba: Zdravič Nežika, tel. 01 / 894 80 06, v času uradnih ur in sicer v ponedeljek in petek od 9.00 do 12.00 in v sredo od 9.00 do 16.00.

Vse organizatorje volilne kampanje pozivamo, da upoštevajo navedene pogoje. Vsa odstopanja od pravil določenih v Zakonu o volilni in referendumski kampanji ter Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju občine Kostel, bodo sankcionirana z odstranitvijo plakatov na stroške organizatorja volilne kampanje in plačilom denarne kazni.

Ivan Črnkovič l. r.
župan

Številka: 354-13/2019-1
Datum:   23.4.2019