Domov     O nas     Kontakt

28. Maj 2020 


JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV V OBČINI KOSTEL V LETU 2020


Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 08/15 in 02/17 – v nadaljevanju Pravilnik) objavlja Občina Kostel


Javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov društev v občini Kostel v letu 2020


I. Nosilec javnega razpisa: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

II. Na javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v Občini Kostel se lahko prijavijo društva, zveze društev, klubi, združenja in organizacije (v nadaljevanju: društva), ki izpolnjujejo naslednje pogoje, ki so v celoti ali deloma uvrščeni v posamezni razpis:

a. imajo sedež v Občini Kostel oziroma imajo na območju občine Kostel ustanovljeno občinsko organizacijo;
b. so registrirani in delujejo v skladu z Zakonom o društvih;
c. prijavijo program ali projekt, ki je predmet razpisa;
d. za prijavljeni program niso oz. ne bodo dobili sredstev iz naslova druge proračunske postavke proračuna Občine Kostel;
e. program  ali  projekt  izvajajo  na  območju  občine  Kostel  ali  izven;
f. nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Kostel;
g. v letu, ko se prijavljajo na razpis, delujejo najmanj eno leto;
h. imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenih programov in projektov;
i. imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva;
j. da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za naslednje leto;
k. imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih.

III. Sredstva se dodeljujejo za leto 2020.

IV. Višina sredstev: 4.000,00 EUR.

Okvirna višina razpisanih sredstev po posameznih področjih znaša:
a. sofinanciranje programov v višini do 800,00 EUR;
b. sofinanciranje projektov v višini do 3.200,00 EUR.

V. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v sprejemni pisarni Občine Kostel, Vas 4, Kostel na spletni strani Občine Kostel: www.kostel.si, vlagatelji pa za razpisno dokumentacijo lahko zaprosijo tudi na elektronski naslov: obcina@kostel.si. Kontaktna oseba: Matjaž Ložar, tel.: (01) 777 80 14.

VI. Način in rok za predložitev vlog: zaprte kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako "JAVNI RAZPIS - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV 2020, NE ODPIRAJ" na sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja. Kot veljavne vloge na javni razpis bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele osebno ali po pošti do petka, 12. 6. 2020, do 12.00 ure, na naslov: OBČINA KOSTEL, VAS 4, 1336 KOSTEL. 

Vloga mora biti izpolnjena izključno na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

VII. Odpiranja vlog: Odpiranje vlog ni javno in bo izvedeno najkasneje v roku 12 delovnih dni po poteku roka za oddajo vlog.

VIII. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice. Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, jo občina zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

IX. Komisija v roku osmih (8) dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge ne vsebujejo vseh z razpisno dokumentacijo zahtevanih dokumentov (nepopolne vloge), da jih dopolnijo. Vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v zahtevanem roku, občina zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

X. Prijavljeni programi bodo ovrednoteni na podlagi meril, pogojev in kriterijev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Na osnovi predloga komisije za izvedbo JR bo občina izdala odločbe o izbiri ter obsegu sofinanciranja. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju programov in projektov. Ob izdaji odločbe o izbiri občina vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju programov in projektov. Če se vlagatelj v roku osmih dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.

XI. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko v roku osmih dni od vročitve odločbe iz prejšnjega člena tega odloka vloži ugovor pri občini. Vloženi ugovor ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. O ugovoru odloči župan v roku trideset dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna.

XII. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR: O izidu javnega razpisa bodo izvajalci programov in projektov obveščeni v 30 dneh po izdanem predlogu komisije za izvedbo javnega razpisa.


Številka: 419-1/2020-2
Datum: 28. 5. 2020


Ivan Črnkovič, l.r.
župan