Domov     O nas     Kontakt

19. Februar 2021 

OBJAVA NATEČAJA ZA ZASEDBO PROSTEGA URADNIŠKEGA DELOVNEGA MESTA VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPDVE) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) Občina Kostel Vas 4 , 1336 Kostel objavlja prosto delovno mesto za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

 VIŠJI SVETOVALEC ZA PRAVNE ZADEVE

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja VII/2) ali najmanj visokošolska strokovna izobrazba (2. bolonjska stopnja);
 • smer – pravne vede;
 • vozniški izpit B kategorije;
 • najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
 • opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno).


Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu.

Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino, v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V skladu s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB-2, Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE), mora kandidat, v kolikor strokovnega izpita iz upravnega postopka še ni opravil, v primeru izbora, le-tega opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo tudi, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, pri čemer se kot opravljeno usposabljanje šteje tudi opravljeni strokovni izpit za imenovanje v naziv ali udeležba na pripravah na strokovni izpit za imenovanje v naziv, skladno z določbami ZJU. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat, po napotitvi predstojnika, obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Delovne naloge:

 • priprava in pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;
 • opravljanje nalog z delovnih področij lokalne samouprave in pomoč pri pripravi gradiva in sodelovanje na sejah OS, odborih in komisijah;
 • svetovanje s prevzemanjem pogodbenih obveznosti;
 • pripravljanje pogodb in drugih aktov občine;
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, razen, če za odločanje o določenih zadevah ne pooblasti posameznega delavca občinske uprave;
 • izvajanje nalog upravnega poslovanja;
 • opravljanje najzahtevnejše naloge občinske uprave in vodi ter sodeluje v najzahtevnejših projektnih skupinah v občini;
 • spremljanje in sporočanje sprememb področne zakonodaje;
 • skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave;
 • opravljanje drugih nalog po navodilih župana in direktorja občinske uprave.        


Strokovno usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prejete dokumentacije ter na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.

Če z izbranim kandidatom po opravljenem predhodnem zdravstvenem pregledu ne bo ugotovljenih zadržkov, bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 35 (oz. 1.670,94 EUR I. bruto).

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Kostel, Vas 4, 1336 Kostel.

Prijava mora vsebovati:

 1. Podpisano izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev .
 2. Kopijo diplome o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 3. Kratek življenjepis.

Prijavo je potrebno oddati na priloženem obrazcu.

Kandidati pošljejo pisno prijavo s prilogami (z označbo: za natečaj št. 110-4/2021- prosto delovno mesto višji svetovalec za pravne zadeve šifra DM C027010) na naslov: Občina Kostel, Vas 4, 1336 Kostel, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani portala Občine Kostel  in Zavoda RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@kostel.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrane kandidate bomo pisno obvestili po zaključenem postopku izbire.

Informacije o izvedbi natečaja daje g. Ložar Matjaž na tel. št. 01 8948 006.

Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. V primeru zaposlitve, kandidate obveščamo, da se osebni podatki, ki so v kadrovski evidenci, med državnimi organi prenašajo.