Domov     O nas     Kontakt

24. Junij 2011 

NAMERA O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi 8.člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št. 14/2007) in 63. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.list RS, št. 84/2007 in spremembe) Občina Kostel objavlja naslednjo

NAMERO

Občina Kostel bo kot lastnica zemljišča s parc.št. 2533, k.o. Vrh z investitorji novogradnje - stanovanjskega objekta v naselju Krkovo:

1 Suzana Divjak, Levec 21, 3301 Petrovče;
2 Janez Divjak, Levec 21, 3301 Petrovče;
3 Karli Slemenšek, Levec 15, 3301 Petrovče;
4 Maja Žagar, Levec 15, 3301 Petrovče;

sklenila Pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice na navedeni nepremičnini za potrebe izgradnje vodovodnega omrežja – hišnega priključka.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Kostel.

Valentin Južnič
župan Občine Kostel