Domov     O nas     Kontakt

29. Julij 2020 

JAVNA DRAŽBA ZA NAKUP NEPREMIČNIN V LASTI OBČINE KOSTEL

Občina Kostel na podlagi 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti(Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/18; ZSPDSLS 1) in 13. člena Uredbe o stvarnem premoženju države insamoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in občinskega letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Kostel za leto 2020, razpisuje javno dražbo za prodajo nepremičnin v njeni lasti,v obsegu, na način in po sklopih, kot to izhaja iz te objave.